CEEPUS

Podstawowe informacje

CEEPUS to środkowoeuropejski (rządowy) program wymiany akademickiej. Sygnatariuszami programu są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

Stypendia CEEPUS są kompleksowe, tzn. pokrywają koszty utrzymania, zakwaterowania, ubezpieczenia medycznego i NNW na czas pobytu stypendysty w kraju przyjmującym. Wysokość stypendiów jest proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju (w Polsce ok. 900 zł/mies.). Koszty podróży mogą być finansowane przez kraj wysyłający stypendystę (BUWiWM za pośrednictwem uczelni macierzystej).

O stypendia CEEPUS mogą ubiegać się studenci I, II i III stopnia studiów na studia/staże oraz nauczyciele akademiccy, przede wszystkim w ramach istniejących sieci wymian CEEPUS. Stypendia mogą być przyznawane także poza sieciami CEEPUS, w ramach tzw. FREEMOVERS, pod warunkiem uzyskania przez kandydata zgody na takie studia od uczelni przyjmującej.

Okres pobytu za granicą: 3 miesiące – pełny rok akademicki. 

Procedura kierowania polskich stypendystów na staże zagraniczne:

 1. Jeśli w sieci CEEPUS: Koordynator-Partner zatwierdza elektroniczną wersję aplikacji otrzymaną w systemie CEEPUS III. Czynność ta możliwa jest po wejściu do systemu na stronie internetowej www.ceepus.info i zalogowaniu się swymi indywidualnymi hasłami.
 2. Jeśli w sieci CEEPUS: NCO-PL przesyła potwierdzone aplikacje do odpowiedniego Narodowego Biura CEEPUS (NCO) w formie elektronicznej. Jeśli FREEMOVER: Kandydat wypełnia elektroniczną wersję aplikacji otrzymaną w systemie CEEPUS III. Czynność ta możliwa jest po wejściu do systemu na stronie internetowej www.ceepus.info i zalogowaniu się swymi indywidualnymi hasłami. Następnie przesyła potwierdzoną aplikację do odpowiedniego Narodowego Biura CEEPUS (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA w Warszawie) w formie elektronicznej, które przesyła ją do zagranicznego biura CEEPUS.
 3. Zagraniczne NCO przyznaje stypendium i wysyła wszelkie niezbędne informacje na wskazany w aplikacji adres. W przypadku odrzucenia aplikacji generowana jest informacja systemowa skierowana do zainteresowanego poprzez e-mail oraz widoczna w systemie po zalogowaniu na konto.

  Aplikant powinien otrzymać:
  • „Letter of Award” (przyznanie stypendium),
  • dokumentację dotyczącą zakwaterowania i innych aspektów pobytu w kraju goszczącym.

  Po otrzymaniu informacji o nadaniu stypendium (e-mail systemowy) aplikant jest zobowiązany do zaakceptowania przyznanego stypendium w formie elektronicznej, logując się na swoim koncie i akceptując konkretne nadane stypendium (Accept). W przeciwnym razie nie będzie możliwości zakończenia procedury aplikacyjnej.

 4. Po odbytym stażu stypendysta przekazuje do jednostki kierującej go na stypendium: Koordynatora – Partnera na UMCS – Biura ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych (DS Grześ, pok. 27):
  • podpisany przez Koordynatora lub Partnera zagranicznego „Letter of Confirmation” (formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji),
  • kopię formularza „Mobility Report Student – Teacher” (w języku angielskim) wypełnionego w systemie w ramach konkretnej aplikacji,
  • inne dokumenty wymagane przez uczelnię w ramach jej wewnętrznych przepisów.

Uczelnia obciąża Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA kosztami przejazdu do i z miejsca odbywania stażu według zasad finansowych obowiązujących w programie CEEPUS. Refundacja kosztów podróży (do rzeczywistej wysokości, najtańszym środkiem transportu): na wniosek stypendysty (z kopią biletu lub faktury za bilet) złożony w Biurze ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych (DS Grześ, pok. 27, p. 12) niezwłocznie (w ciągu 7 dni) po zakończeniu pobytu na studiach za granicą.

Uwaga! Biuro CEEPUS Polska przyjmuje jedynie kopie Letter of Confirmation i Report generowane  z systemu.

Strony internetowe poświęcone CEEPUS

 • w języku polskim: CEEPUS
 • w języku angielskim: www.ceepus.info

Kontakt ws. wyjazdów z UMCS na stypendia CEEPUS:

Biuro ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych UMCS
DS Grześ, pok. 27
ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin
tel. 817375410, 815375218 
Dyżury: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-15.00

Polskie Biuro CEEPUS
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-375 Warszawa
tel. 22 3903500