Zapomoga

Czym jest zapomoga?

 1. Zapomoga jest świadczeniem bezzwrotnym przyznawanym jednorazowo.
 2. Wniosek o zapomogę można złożyć, jeśli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej niż pół roku.
 3. Zapomoga jest świadczeniem przyznawanym nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
 4. Kolejna zapomoga nie może być przyznana w oparciu o ten sam stan faktyczny.
 5. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja studenta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie jego sytuacją materialną.

Jaka jest wysokość zapomogi?

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez WKSD - 3000 zł.

Kto może otrzymać zapomogę?

Zapomoga przysługuje doktorantowi z tytułu zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną, w szczególności z powodu:

 • urodzenia się dziecka,
 • śmierci najbliższego członka rodziny studenta,
 • nieszczęśliwego wypadku studenta bądź najbliższego członka rodziny,
 • nagłej choroby studenta lub najbliższego członka rodziny studenta,
 • klęski żywiołowej w szczególności powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, naporu śniegu bądź lodu, mrozu,
 • zdarzenia losowego takiego jak pożar, uderzenie pioruna, eksplozja,
 • zdarzenia losowego takiego jak uderzenie lub upadek statku powietrznego,
 • zalania wodą lub innymi cieczami,
 • zdarzenia takiego jak upadek drzew, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli,
 • katastrofy budowlanej,
 • zdarzeń takich jak rabunek, włamanie, celowe uszkodzenie mienia, akty wandalizmu,
 • kradzieży mienia o znacznej wartości.

Jak otrzymać zapomogę?

Należy złożyć wniosek do Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów (we właściwym dziekanacie).