Praktyki zawodowe doktorantów

Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać dziewięćdziesięciu godzin rocznie.

Szczegółowy tryb i wymiar powierzania doktorantom praktyk zawodowych od roku akademickiego 2014/2015 reguluje Zarządzenie Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom w ramach praktyk zawodowych.

Szczegółowy tryb i wymiar powierzania doktorantom praktyk zawodowych w roku akademickim 2012/13 i 2013/14 regulowało Zarządzenie Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom w ramach praktyk zawodowych.