Fundusz Wyszehradzki

Podstawowe informacje

Program stypendialny Out-Going Scholarships jest skierowany do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Stypendium umożliwia wyjazd naukowy do uczelni i ośrodków badawczych w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i Ukrainie.

Wysokość stypendium to 2300 €/semestr (uczelnia przyjmująca otrzymuje w tym samym czasie 1500 €/semestr). W ramach programu możliwe jest również dofinansowanie podróży, o ile odległość do miejsca wyjazdu przekracza 1500 km.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane za pomocą aplikacji elektronicznej na stronie internetowej www.visegradfund.org. Termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia; a wyniki konkursu są ogłaszane w połowie maja.

Zalecenia dla kandydatów

  1. W momencie ubiegania się o stypendium wszyscy potencjalni kandydaci powinni mieć ukończone co najmniej cztery semestry studiów.

  2. Zaleca się zapoznanie z zasadami programu oraz z wzorem formularza aplikacyjnego przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego.

  3. Znalezienie uniwersytetu/organizacji goszczącej może zająć stosunkowo dużo czasu, dlatego należy zacząć poszukiwania odpowiednio wcześnie. Lista instytucji szkolnictwa wyższego jest dostępna na stronie Funduszu Wyszehradzkiego: www.visegradfund.org.

  4. Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć następujące załączniki:

    a) kopię przysięgłego tłumaczenia dyplomu (magisterskiego lub wyższego). W przypadku gdy kandydat nie ukończył studiów magisterskich, powinien dołączyć zaświadczenie zawierające obecny rok studiów na uniwersytecie macierzystym oraz spodziewaną datę otrzymania dyplomu. W przypadku ubiegania się o stypendium magisterskie (Master’s Scholarship) wymagany jest również tzw. wykaz zaliczeń (transcript of academic records);

    b) list akceptacyjny z uniwersytetu goszczącego. Jeśli kandydat ubiega się o udział w kursach wymagających zaliczenia testów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej (jeśli wyniki będą znane po terminie przyjmowania zgłoszeń), powinien dołączyć wstępny list akceptacyjny. Właściwy list akceptacyjny powinien zostać dostarczony przed podpisaniem umowy z Funduszem, najpóźniej przed końcem lipca każdego roku. Uwaga! List akceptacyjny nie może być starszy niż trzy miesiące w momencie składania aplikacji i powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata, roboczy tytuł projektu/programu studiów, język instrukcji, rodzaj studiów/badań, planowane daty odbycia projektu/studiów, podpis i pieczątkę przedstawiciela ustawowego (lub przedstawiciela biura współpracy z zagranicą w instytucji przyjmującej);

    c) roboczy plan studiów/badań. Plan studiów powinien zostać zaakceptowany przez uniwersytet goszczący i nie może być starszy niż trzy miesiące w momencie składania aplikacji. W wyznaczonym terminie należy złożyć zarówno list akceptacyjny, jak i zaakceptowany plan pracy/studiów. Jedynym wyjątkiem są kandydaci ubiegający się o udział w kursach wymagających zaliczenia testów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej (jeśli wyniki będą znane po terminie przyjmowania zgłoszeń), którzy powinni dołączyć przynajmniej szkic planu pracy/studiów (który będzie później zaakceptowany przez instytucję przyjmującą).

Strona internetowa programu:

www.visegradfund.org

Kontakt:

Visegrad Fund
Kráľovské údolie 4570/8
81102 Bratislava,  Słowacja
e-mail: visegradfund@visegradfund.org