Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kto może otrzymać stypendium specjalne?

Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu
orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Jaka jest wysokość stypendium specjalnego?

Wysokość przyznawanego stypendium zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:

 1. Lekki stopień niepełnosprawności - oznacza:

  •  orzeczoną częściową niezdolność do pracy,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

 2. Umiarkowany stopnień niepełnosprawności - oznacza:

  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

 3. Znaczny stopnień niepełnosprawności - oznacza:

  • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Sprawdź aktualne stawki stypendialne

Jak otrzymać stypendium specjalne?

 1. Należy złożyć w swoim dziekanacie odpowiedni wniosek. (zobacz instrukcję wypełniania wniosku)
 2. Do wniosku należy dołączyć kopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a oryginał okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu dokumenty.