Zasady wyjazdów

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ 2021-2027 KA1 Mobilność Edukacyjna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

 • § 1 ZASADY OGÓLNE
 1. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (zwanym dalej UMCS) każdy student: studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), II stopnia (magisterskich), jednolitych magisterskich oraz III stopnia (doktoranckich) oraz uczestnik studiów doktoranckich w ramach szkoły doktorskiej i osoba o statusie „post-doc”, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez względu na posiadane obywatelstwo może ubiegać się o wyjazd zagraniczny na studia w ramach Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna zwanym dalej Programem Erasmus+.
 2. Możliwość odbywania studiów w ramach Programu Erasmus+ nie obejmuje studentów studiów podyplomowych
 3. Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMCS, a dokładniej konkretny Wydział/ Szkoła doktorska ma podpisane umowy o współpracy w ramach Programu Erasmus+ 2021-27 i w których przewiduje się wymianę studentów określonego stopnia studiów.
 4. Zarówno uczelnia macierzysta tj. UMCS, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.
 5. Na każdym z trzech poziomów studiów tj. I, II i III stopnia oraz na studiach doktoranckich odbywanych w ramach szkoły doktorskiej  student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane wcześniejsze wyjazdy z Programu Erasmus+.
 6. Na studiach jednolitych magisterskich przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane wcześniejsze wyjazdy z Programu Erasmus i Erasmus+.
 7. Czas mobilności długoterminowej na studiach za granicą (mobilność fizyczna) wynosi od 2 miesięcy tj. 60 bezpośrednio kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych do 12 miesięcy z opcjonalną częścią wirtualną i nie może być dłuższy niż jeden i ten sam rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego (orientacyjnego).
 8. Czas mobilności krótkoterminowej na studiach za granicą wynosi od 5 do 30 dni (mobilność fizyczna) połączonej obowiązkowo z częścią wirtualną (dla doktorantów – opcjonalną) w ramach tego samego roku akademickiego. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego (orientacyjnego).
 9. Czas mobilności krótkoterminowej na studiach za granicą w ramach tzw. BIP (Blended Intensive Programmes) wynosi od 5 do 30 dni (mobilność fizyczna) połączonej obowiązkowo z częścią wirtualną w ramach tego samego roku akademickiego. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego (orientacyjnego).
 10. Student zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
 • w czasie całego pobytu na uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, trzeciego stopnia studiów lub studiów doktoranckich odbywanych w ramach szkoły doktorskiej.
 • w momencie wyjazdu musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;
 • w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej urlopowany.

11. Wyjazd wymaga podjęcia przez studenta studiów stacjonarnych (full time) na uczelni przyjmującej z zastrzeżeniem pkt. 12.

12. Jeżeli zakwalifikowany student wnosi opłaty za kształcenie w UMCS, to kontynuuje on wnoszenie tych opłat na UMCS także w okresie odbywania studiów za granicą. O możliwości ewentualnego zwolnienia z takiej opłaty decydują odpowiednie władze UMCS.

13. Uczestnicy Programu Erasmus+ nie ponoszą kosztów za usługi edukacyjne w uczelni przyjmującej wynikających z ustalonego „Porozumienie o Programie studiów” o którym mowa w § 3 ust. 2.

14. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Rektora stypendium Rektora), co do których student UMCS nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej uczelni przyjmującej.

15. Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy spełniają kryteria  dotyczące „osób z mniejszymi szansami” (osoby z niepełnosprawnościami lub osoby ze środowisk uboższych) są uprawnieni według zasad obowiązujących w Programie do otrzymania dodatkowej kwoty wsparcia indywidualnego lub/i dodatkowej kwoty na koszty podróży określonych w Programie .

16. Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS (Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, zwane dalej Biurem) o dodatkowe dofinansowanie wyjazdu z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w Programie Erasmus+. Finansowanie wyjazdu odbywać się będzie na zasadach określonych przez Narodową Agencję Programu.

§ 2.           REKRUTACJA

 1. Rekrutacja studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych Wydziałach lub w Szkołach doktorskich. Rekrutację ogłaszają i przeprowadzają koordynatorzy wydziałowi ds. programów wymian lub osoby kontaktowe na Wydziałach lub w Szkołach doktorskich.
 2. Informacje o rekrutacji ogłaszane są zwykle w lutym lub marcu na tablicach informacyjnych poszczególnych Wydziałów/Szkół doktorskich i/lub na stronach internetowych Wydziałów/ Szkół doktorskich lub Biura (www.umcs.pl ð strefa: Student ð Wymiana międzynarodowa i krajowa ð Erasmus ðSMS wyjazdy na studia częściowe) lub w USOS.
 3. Informacje o rekrutacji zawierają nazwy i adresy internetowe uczelni, z którymi podpisane są umowy o współpracy, a także szczegółowe informacje na temat warunków, terminu i miejsca składania wniosków o wyjazd na studia.
 4. Kandydaci powinni składać podania do odpowiedniej Komisji kwalifikacyjnej Programu Erasmus+ zawierające:
 • a) nazwę uczelni, gdzie kandydat chciałby odbywać studia i termin odbycia studiów za granicą,
 • b) list motywacyjny kandydata ze wskazaniem przedmiotów, jakie student chciałby studiować za granicą,
 • c) wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres na aktualnym poziomie studiów; studenci I roku studiów II i III stopnia studiów oraz studiów w szkołach doktorskich przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
 • d) zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego, w którym student będzie odbywał studia za granicą z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS). Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym lub w przypadku studentów filologii obcych na podstawie oceny z praktycznej znajomości odpowiedniego języka obcego.

5. Komisje kwalifikacyjne Programu Erasmus+ przeprowadzają kwalifikację studentów na studia za granicą uwzględniając postanowienia zawarte w odpowiednich umowach o wymianie. Komisje te mogą wprowadzić uzupełniające kryteria kwalifikacji, wspólne dla wszystkich kandydatów.

6. Komisje kwalifikacyjne Programu Erasmus+ sporządzają protokoły z przeprowadzonej rekrutacji studentów na studia i przekazują je do Biura Programu Erasmus UMCS.

7.Kandydaci dopuszczeni do kwalifikacji mają prawo odwołać się od decyzji Komisji kwalifikacyjnej Programu Erasmus+  do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.

§ 3. REALIZACJA WYJAZDU I JEGO FINANSOWANIE

 1. Studenci zakwalifikowani przez Komisje kwalifikacyjne Programu Erasmus+ powinni niezwłocznie skontaktować się z Biurem w celu przygotowania dalszych kroków postępowania związanych z dokumentami aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu.
 2. Student zakwalifikowany na studia w ramach Programu Erasmus+ przed wyjazdem musi uzgodnić w porozumieniu z Koordynatorem wydziałowym ds. Programu Erasmus+ lub dyrektorem Szkoły doktorskiej indywidualny program studiów do zrealizowania w formie dokumentu „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement) oraz przygotować i przekazać pakiet dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej w terminie i według procedur wymaganych przez tę uczelnię (w tym elektronicznie).
 3. Student zakwalifikowany na studia w ramach Programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego według wskazań Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w którym student będzie odbywał studia w uczelni przyjmującej. Student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie z wyjazdu za granicę. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których ww. języki są językami ojczystymi.
 4. Uczestnicy Programu Erasmus+ pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas wyjazdu na studia za granicą. Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać stypendium Komisji Europejskiej, które jest dofinansowaniem mającym na celu pomoc studentowi w sfinansowaniu kosztów życia za granicą. Wysokość dofinansowania mobilności określa corocznie KE poprzez Narodową  Agencję Programu Erasmus+ według stawek stypendialnych.
 5. Fundusze otrzymane przez Uczelnię na realizację mobilności Programu Erasmus+ zostaną przydzielone na wypłatę indywidualnego wsparcia (dofinansowania) dla studentów wyjeżdżających na studia na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem-studentem UMCS a Rektorem lub Prorektorem właściwym ds. Programu Erasmus+.
 6. UMCS może zdecydować o wypłaceniu studentowi części należnego dofinansowania w ratach, w tym w wysokości połowy stawki za ostatni miesiąc mobilności dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.
 7. UMCS może zezwolić na przedłużenie mobilności studenta za granicą. Student powinien przedstawić do zaakceptowania przez obie uczelnie, przyjmującą i macierzystą, nowy indywidualny program studiów do zrealizowania na okres przedłużenia („Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement) oraz uzyskać zgodę Dziekana/Prodziekana Wydziału na UMCS na przedłużenie pobytu za granicą bez konieczności powrotu do UMCS w celu zaliczenia I semestru studiów z danego roku akademickiego. Wszystkie dokumenty w sprawie przedłużenia powinny być przedstawione w Biurze w terminie przynajmniej jednego miesiąca przed zakończeniem pierwotnie planowanego okresu mobilności. Dodatkowe dofinansowanie na okres przedłużenia pobytu na uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane.
 8. Wyjazd studenta za granicę jest możliwy tylko w sytuacji gdy student ma w pełni zaliczony semestr studiów bezpośrednio  poprzedzający semestr, na który planowany jest wyjazd lub jeśli student otrzymał zgodę dziekana na indywidualną organizację studiów na okres wyjazdu.
 9. Student jest zobowiązany do powiadomienia Biura Programu Erasmus UMCS niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację mobilności w szczególności o rezygnacji ze studiów, uzyskaniu urlopu, skreśleniu z listy studentów UMCS lub z listy studentów uczelni przyjmującej.
 • § 4. UBEZPIECZENIE, ZAKWATEROWANIE, PODRÓŻ
 1. Student ma obowiązek ubezpieczenia się na wyjazd we własnym zakresie (KL, NNW, OC). Biuro udzieli studentowi niezbędnej pomocy w doborze odpowiedniego ubezpieczenia.
 2. Student samodzielnie decyduje o swoim zakwaterowaniu za granicą. Biuro udzieli studentowi wszelkich możliwych informacji dotyczących wyboru zakwaterowania.
 3. Student organizuje i finansuje podróż we własnym zakresie. Biuro udzieli studentowi wszelkiej możliwej informacji dotyczącej organizacji podróży do miejsca od odbywania studiów.
 4. Student posiadający obywatelstwo polskie ma obowiązek zgłoszenia swojej mobilności zagranicznej w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl).

  § V. ROZLICZENIE WYJAZDU

 1. Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego w Biurze Programu Erasmus UMCS oraz na swoim Wydziale zgodnie z podpisaną umową i regulaminem studiów..
 2. W Biurze w terminie określonym w umowie na wyjazd na studia student powinien złożyć:
  1. kopię zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records); oryginał dokumentu powinien trafić do Dziekanatu;
  2. zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia studiów;
  3. „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement podpisany (po ewentualnych zmianach w programie studiów) przez właściwego prodziekana danego wydziału na UMCS oraz koordynatorów uczelni macierzystej i przyjmującej;
  4. student ma również obowiązek wypełnić Ankietę on-line uczestnika Programu Erasmusa+.
 • oraz, jeśli dotyczy, zrealizować końcowy test językowy.

Uczelnia będzie także akceptować ww. dokumenty w formie elektronicznej przesyłanych poprzez zaakceptowany przez Uczelnię system obiegu dokumentów cyfrowych.

3. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne zrealizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania Programu Erasmus+.

4. Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu z winy studenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.

5. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji Biuro Programu Erasmus UMCS dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi wsparcia indywidualnego (dofinansowania) według obowiązujących zasad Programu Erasmus+.