Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Ogłoszenie dotyczące stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zmianie ulegają dotychczasowe zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, zgodnie z uchwałą Nr XII/185/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

  • Aktualnie o stypendium może ubiegać się osoba, która uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – fakt ten należy poświadczyć decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium.
  • Wniosek o stypendium oraz załączniki winny być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, a do wszystkich dokumentów w języku obcym należy przedłożyć tłumaczenie na język polski.
  • O stypendium nie może ubiegać się osoba z tytułem zawodowym magistra.
  • Nieznacznym zmianom uległy rodzaje działalności, za które studenci uzyskują punktację umożliwiającą przyznanie stypendium.

Wnioski o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego należy składać w dniach od 14 do 31 stycznia br. w Kancelarii Ogólnej UMWL, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

W/w uchwała jest dostępna na stronie internetowej, w biuletynie informacji publicznej urzędu www.umwl.bip.lubelskie.pl w zakładce „Załatwianie spraw” – „Stypendia”.

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2016