Program wspierania laureatów i finalistów

Gmina Lublin realizuje Program wspierania laureatów i finalistów turniejów oraz zawodów stopnia centralnego olimpiady, studiujących na terenie miasta.

Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadpodstawowych do kontynuowania nauki w Lublinie oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej miasta.

Zgodnie z zapisami uchwały stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • ukończył w roku szkolnym, poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę;
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);
 • jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Łączna kwota przyznanego stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin na rok akademicki 2018/2019 wynosi 4 950 zł. Przedmiotowy Program wdrażany jest przez Miasto Lublin od roku akademickiego 2015/2016. W ramach jego realizacji dotychczas ogółem przyznano 111 stypendia naukowe.

Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok akademicki należy składać w terminie od 1 do 31 marca 2020 r., w godzinach od 7.30 do 15.30, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. ul. Narutowicza 37/39 w Lublinie.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 114 i pod numerem tel. 81 466 39 82, w godzinach od 7.30 do 15.30.


Źródło: Lublin.eu

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  19 marca 2020