Aktywność sportowa

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych wraz z Centrum Kultury Fizycznej UMCS organizuje dodatkowe zajęcia sportowe, dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zapisy

Aby zapisać się na zajęcia należy dostarczyć do siedziby Zespółu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych (Dom Studencki BABILON, ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10, dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00):

  • wypełniony formularz form wsparcia.
  • do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do wglądu kserokopię legitymacji,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach.

Prawa i obowiązki

  • Student/Doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
  • Student/Doktorant ma prawo do trzech usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ciągu semestru.
  • Trzykrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach z winy studenta/doktoranta skutkuje utratą możliwości korzystania z zajęć dodatkowych w danym roku akademickim.
  • Student/Doktorant zobowiązuje się stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
  • Rezygnację z zajęć student/doktorant zgłasza do Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00

Załączniki