Aktywność sportowa

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS wraz z Centrum Kultury Fizycznej UMCS organizuje dodatkowe zajęcia sportowe, dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zapisy

Zapisy na zajęcia sportowe odbywają się w Centrum Kultury Fizycznej.

Prawa i obowiązki

  • Student/Doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
  • Student/Doktorant ma prawo do trzech usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ciągu semestru.
  • Trzykrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach z winy studenta/doktoranta skutkuje utratą możliwości korzystania z zajęć dodatkowych w danym roku akademickim.
  • Student/Doktorant zobowiązuje się stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
  • Rezygnację z zajęć student/doktorant zgłasza do Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Kontakt:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
DS „Helios” - pok. 9 (parter)
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90
e-mail: 
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30