Wybory: elektor doktorantów

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

informuje, że:

zebranie wyborcze
w celu wyboru elektora doktorantów
do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024
w grupie przedstawicieli studentów i doktorantów

odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 17:00
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (II piętro) na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
w trakcie posiedzenia Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów na elektora doktorantów będą przyjmowane
w formie pisemnej do Centrum Prawno-Organizacyjnego (Rektorat) w dniach:

 • 13 marca (piątek), w godzinach 8:00-15:00, pokój 1301;
 • 16 marca (poniedziałek), w godzinach 11:00-14:00, pokój 1301;
 • 17 marca (wtorek), w godzinach 11:00-14:00, pokój 1301
 • oraz w pierwszej fazie zebrania wyborczego.

Warunkiem skutecznego zgłoszenia kandydata na elektora jest dołączenie jego pisemnej zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego.

Zgodnie z § 145 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r.:

W wyborach do Kolegium Elektorów kandydować mogą pracownicy Uniwersytetu, studenci i doktoranci, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy i nie pełnią funkcji jednoosobowego organu Uniwersytetu.

Kandydatem na elektora może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

  Aktualności

  Data dodania
  19 lutego 2020