Wybory do Senatu: przedstawiciel doktorantów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 z dnia 7 lipca 2020 r.
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS w Lublinie
w sprawie określenia czynności wyborczych i wyznaczenia zebrania wyborczego
w celu wyboru przedstawiciela doktorantów w Senacie,
o którym mowa w § 27 ust 1 pkt. 6 Statutu UMCS

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

informuje, że

wybory do Senatu UMCS

jednego przedstawiciela doktorantów, o którym mowa w § 27 ust 1 pkt. 6 Statutu UMCS

zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie odbędzie się w systemie USOS-Ankieta w dniach:

10-11 lipca 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów do Senatu UMCS przyjmowane będą poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego do dnia lipca 2020 r.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 9 lipca 2020 r. osobiście do Kancelarii UMCS Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, z dopiskiem „Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów” lub wysłać skan wymaganych dokumentów na adres e-mail: prores@poczta.umcs.lublin.pl. z obowiązkiem ich późniejszego dostarczenia.

W wyborach do Senatu mogą kandydować pracownicy Uniwersytetu, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydatem do Senatu może być doktorant, który:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie był karany karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami;
 • nie ukończył 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2020 r.).

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  8 lipca 2020