Konkurs na projekt strefy „GeoArt” rozstrzygnięty!

Czy studenci i pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Artystycznego UMCS posiadają przestrzeń umożliwiającą odpoczynek oraz integrację? Niestety nie, a że potrzeba jest matką wynalazków, dlatego z inicjatywy dr Dagmary Kociuby grupa studentów Gospodarki Przestrzennej wraz ze studentami Wydziału Artystycznego postanowiła to zmienić tworząc projekt strefy „GeoArt”.

W ciągu kilku miesięcy wytężonych prac cztery zespoły pod okiem dr D. Kociuby przygotowały autorskie projekty zagospodarowania terenów Kampusu Zachodniego UMCS.

5 maja br. na Wydziale NoZiGP odbył się konkurs na najlepszy projekt. Liderzy każdej z grup przedstawili swoje pomysły, które zostały ocenione przez Jury w składzie: Prorektor ds. Studenckich, prof. sztuk muz. Urszula Bobryk – Przewodnicząca Jury, Dziekan Wydziału Nauk do Ziemi, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Dziekan Wydziału Artystycznego, prof. szt. plast. Artur Popek oraz Przewodniczący samorządów studenckich WA – Piotr Goławski i WNoZiGP – Grzegorz Ośko.

Studenci w swoich projektach skupili się na wykreowaniu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie położonym wokół budynków obu wydziałów. Ponadto zadbali, by większość obiektów małej architektury, tj. ławki, stoliki, siedziska, kwietniki, mogła być dziełem studentów oraz została wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.

Projekt zespołu kierowanego przez Olgę Janiszewską przewidywał trzy punkty do realizacji. W obrębie Instytutu Muzyki (IM) miałyby powstać obiekty użytkowe z opon służące jako siedziska. Meble z palet oraz taras zostałby zlokalizowane obok Instytutu Sztuk Pięknych (ISP), a Wydział NoZiGP zostałby otoczony nowymi nasadzeniami, meblami z palet i stolikami ze szpul od kabli. Poza tym powstała koncepcja by utwardzić wydeptane ciągi piesze, zaś parking przed WA ogrodzić żywopłotem.

Izabela Kornacka, jako przedstawiciel drugiej grupy projektowej, zaproponowała wprowadzenie większej ilości elementów użytkowych: koszy, ławek, stojaków na rowery, szachownic. To wszystko miałoby powstać dzięki skoordynowanej pracy studentów. Ponadto wyznaczono miejsce na grilla, altanę oraz zaproponowano ożywienie terenów za pomocą kwiatów i renowacji murku za ISP wraz z dodaniem kamiennych schodów z siedziskami.

Grupa Klaudii Kołażyk podzieliła kampus na trzy części, a na każdej zaproponowała umieszczenie znaku szczególnego. Na pierwszej, w której zlokalizowany jest IM zaproponowano zainstalowanie ławek z palet, punkt szczególny wyłożony zostałby kamieniami, gabiony pełniłyby funkcje siedzisk oraz zasadzono by kwiaty. Rejon ISP zaproponowano urozmaicić kwietnikami z kolorowych opon, ławkami, siedziskami, śmietnikami zrobionymi z butelek PET, altaną, natomiast plac za Wydziałem NoZiGP – ławkami z gabionów, kwietnikami i siedziskami z palet.

Ostatni projekt, prezentowany przez Rafała Fornala, zakładał wykonanie siedziska w kształcie fortepianu, ogrodzonego kwietnikami z kolorowych opon przed IM oraz zaaranżowanie skwerów z odpadów ceramicznych, które pozyskane byłyby z ISP. Butelki plastikowe oraz kłody drzew przerobione zostałyby na dekoracyjne kwietniki. Siedzisko przed bocznym wejściem do ISP miałoby kształt palety malarskiej. Wskazano potrzebę ustawienia altany, dodatkowych ławek, stojaków na rowery, tablic informacyjnych mówiących o historii tego miejsca oraz zawieszenia hamaków pomiędzy drzewami.

Po prezentacjach nadszedł czas na obrady Jury. Z uwagi na profesjonalizm i kreatywność opracowanych rozwiązań przestrzennych wybór laureata był niewątpliwie trudny. Kierując się aspektami zachowania ładu przestrzennego terenu kampusu, ciekawymi i oryginalnymi rozwiązaniami oraz możliwościami budżetowymi wydziałów, za najlepszy uznano projekt zespołu w składzie: Katarzyna Wiśniewska, Klaudia Kołażyk i Aleksandra Próchniak. Drugie miejsce zajęły: Agata Krzyżanek, Izabela Kornacka, Ewelina Kuchno i Magdalena Matyjaszczyk, trzecie – Magdalena Korkosz, Monika Czmuda, Rafał Fornal i Bartosz Adamczyk, a czwarte – Olga Janiszewska, Magdalena Kasprzak i Miriam Poździk. Uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i upominkami.

Nagrodzone prace można oglądać na wystawie w ACK UMCS „Chatka Żaka”.

Wkrótce rozpoczną się prace nad realizacją zwycięskiego projektu, w które włączą się studenci obu wydziałów.

Autor: SKNP UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2015