Zasady finansowania

Zasady finansowania i stawki kwot wsparcia indywidualnegona wyjazdy studentów i wczesnych absolwentów UMCS na praktykę zawodową za granicą (SMP)

w ramach projektu 2022-1-PL01-KA131-HED-000052981 Programu ERASMUS+  mobilność studentów w roku akademickim 2022/23 i 2023/24.

  1. Zasady finansowania oraz stawki wsparcia indywidualnego (dofinansowania/stypendium) odnoszą się do studentów UMCS, w tym doktorantów, a także do wczesnych absolwentów każdego poziomu studiów (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych). W przypadku absolwentów cały okres pobytu na praktyce zawodowej odbywa się w ciągu 12 miesięcy liczonych od zakończenia przez nich studiów na UMCS.
  2. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu (zwanej dalej NA) są przydzielane na wypłatę wsparcia indywidualnego (stypendium) dla wyjeżdżających studentów/wczesnych absolwentów UMCS na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem – studentem/absolwentem UMCS a Rektorem lub Prorektorem właściwym ds. Programu Erasmus+ .
  3. Wysokość przydzielonej kwoty wsparcia indywidualnego (stypendium) uzależniona jest od: ustalonej stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego, kraju gdzie student/absolwent odbywa praktykę zawodową, długości okresu odbywanej praktyki zawodowej w instytucji  zagranicznej.
  4. Uczelnia będzie preferowała dofinansowanie praktyk zawodowych nie dłuższych niż 6 miesięcy. Na etapie przydzielania wsparcia indywidualnego Biuro Programu Erasmus + określa długość planowanego pobytu na praktyce na podstawie zaproszenia z instytucji przyjmującej oraz kalkulacji liczby miesięcy przysługujących studentowi/absolwentowi zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ jako okres mobilności długookresowej od 2 miesięcy, (co najmniej 60 następujących po sobie dni kalendarzowych) do 6 miesięcy.
  5. Studenci oraz wcześni absolwenci wyjeżdżający za granicę w celu realizacji praktyki zawodowej za granicą w ramach Programu Erasmus+, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS lub z tytułu niepełnosprawności są uprawnieni do zakwalifikowania jako uczestnicy - „osoby z mniejszymi szansami” i zgodnie z zasadami obwiązującymi na UMCS do zwiększonego dofinansowania na okres zaakceptowanego przez UMCS pobytu za granicą.

6. Stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego (stypendium) na długoterminowe praktyki zawodowe/staże  wynoszą:

dla krajów:

 

Dodatek dla zakwalifikowanych jako uczestnicy z „mniejszymi szansami” (niepełnosprawność, stypendium socjalne)

 

Stypendium miesięczne

Dodatek miesięczny na pobyt

Jednorazowy dodatek na koszty podróży

Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy,

oraz kraje Reg. 13 – Andora, Monako, San Marino, Watykan i kraje Reg. 14 – Szwajcaria, W. Brytania (UK).

700,00 euro

250 euro

nie dotyczy

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

600,00 euro

250 euro

nie dotyczy

Kraje partnerskie Regionów: 1-12

700,00  euro

250 euro

wg kalkulatora odległości Erasmus+

(bez krajów Reg. 13 i 14)

  • Stawki dziennego wsparcia indywidualnego (stypendium) na krótkoterminowe praktyki zawodowe wynoszą:

dla krajów Programu:

Stypendium dzienne

Dodatek dla zakwalifikowanych jako uczestnicy z „mniejszymi szansami” (niepełnosprawność, stypendium socjalne)

 

 

Dodatek jednorazowy

na pobyt

Jednorazowy dodatek na koszty podróży

 

Dla wyjazdów na okres 5-14 dni

 

70,00 euro

 

100,00 euro/wyjazd

wg kalkulatora odległości Erasmus+

(bez krajów Reg. 13 i 14)

 

Dla wyjazdów na okres 15-30 dni

 

 

50,00 euro

 

150,00 euro/wyjazd

wg kalkulatora odległości Erasmus+

(bez krajów Reg. 13 i 14)

Dofinansowanie na koszty podróży na praktyki/staże jest ryczałtowe i obliczane według tzw. Kalkulatora odległości obwiązującym dla Programu Erasmus+:

Dystans podróży

(wg. Kalkulatora odległości

mierzona w jedna stronę)

Kwota zryczałtowanego dofinansowania na dojazd uczestnika tam i z powrotem

Kwota zryczałtowanego dofinansowania na dojazd uczestnika „green travel

Od 10 km - 99 km

23 euro

===

Od 100 km - 499 km

180 euro

210 euro

Od 500 km - 1999 km

275 euro

320 euro

Od 2000 km - 2999 km

360 euro

410 euro

Od 3000 km - 3999 km

530 euro

610 euro

Od 4000 km - 7999 km

820 euro

===

8000 km lub więcej

1500 euro

===

7. Studenci i wcześni absolwenci, którzy nie otrzymują standardowego ryczałtu na koszty podróży uprawnieni są do uzyskania dodatku  w wys. 50 euro na wyjazd  z tytułu spełniania wymogów związanych z „green travel” (podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, np. autobus, pociąg) oraz zwiększonego wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni na wyjazd.

8. Wsparcie indywidualne (stypendium) może być wypłacone w kilku ratach, ale jego zasadnicza część powinna być obliczona i wypłacona przed wyjazdem studenta/absolwenta za granicę z zastrzeżeniem pkt. 9, 10.

9. Przed wyjazdem na praktyki długoterminowe studentowi wypłaca się kwotę wsparcia indywidulanego pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która będzie wypłacona dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

Na wyjazdy krótkoterminowe, tj. na okres 5-30 dni wypłaca się studentowi zaliczkowo pełna kwotę wsparcia indywidulanego (z ewentualnym dodatkiem), która zgodnie z umową  na wyjazd będzie podlegała rozliczeniu po powrocie studenta z zagranicy.

 10. Absolwentowi wypłaca się kwotę wsparcia indywidulanego w ratach:

  • na wyjazdy długoterminowe, tj. od 2 do 3 miesięcy wypłaca się kwotę wsparcia indywidulanego pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która będzie wypłacona dopiero po powrocie absolwenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez absolwent wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem,
  • na wyjazdy długoterminowe dłuższe niż trzymiesięczne (do 6 mies.) wsparcie indywidualne wypłaca się w ratach maksymalnie dwumiesięcznych, a ostatnia rata może być dodatkowo pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która zostanie wypłacona dopiero po powrocie absolwenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez absolwenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.
  • Na wyjazdy krótkoterminowe, tj. na okres 5-30 dni absolwentowi wypłaca się kwotę wsparcia indywidulanego pomniejszoną o 1 stawkę dzienną na każdy pełny tydzień planowanego pobytu za granicą, która będzie wypłacona dopiero po powrocie absolwenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez absolwenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem tj. przy wyjeździe do 5 dni roboczych – pomniejszone o 1 stawkę dzienną,  przy wyjeździe od 6 do 10 dni roboczych– pomniejszone o 2 dwie stawki dzienne, przy wyjeździe od 11 do 15 dni roboczych – pomniejszone o 3 stawki dzienne, przy wyjeździe od 16 do 20 dni roboczych – pomniejszone o 4 stawki dzienne.

11. Przy rozliczaniu ostatecznej kwoty dofinansowania za podstawę przyjmuje się faktyczną długość okresu pobytu studenta/ absolwenta w instytucji przyjmującej na praktykę zawodową/staż wynikającą z uzgodnionego programu praktyki/stażu oraz długość okresu wykazaną w Umowie. Okres mobilności powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z datami dziennymi pobytu wydanym przez instytucję przyjmującą. z uwzględnieniem zasady 5-dniowej elastyczności dla pobytów krótszych niż pierwotnie planowano w mobilności długoterminowej. Ostateczna kwota dofinansowania określona będzie przy pomocy instrumentu Beneficiary Module Programu Erasmus+.

 12. Dodatki dla uczestnika z „mniejszymi szansami”, o których mowa w pkt. 5, rozlicza się na zasadach opisanych w pkt. 11.

 13. Koszty przelewów bankowych wypłacanego dofinansowania pokrywa uczelnia. Koszty ewentualnych zwrotów dofinansowania na konto Uczelni pokrywa student/wczesny absolwent będący uczestnikiem Programu Erasmus+ .