Zasady finansowania

Zasady finansowania i stawki wsparcia indywidualnego na wyjazdy studentów i absolwentów UMCS na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna w roku 2020/2021:

 1. Zasady finansowania oraz stawki wsparcia indywidualnego (dofinansowania) odnoszą się do studentów UMCS, w tym doktorantów, a także do absolwentów każdego poziomu studiów (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych). W przypadku absolwentów cały okres pobytu na praktyce zawodowej odbywa się w ciągu 12 miesięcy liczonych od zakończenia przez nich studiów na UMCS.

 2. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu (zwanej dalej NA) są przydzielane na wypłatę wsparcia indywidualnego (dofinansowania) dla wyjeżdżających studentów/absolwentów UMCS na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem – studentem/absolwentem UMCS a Rektorem lub Prorektorem właściwym ds. Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna (zwanego dalej Programem Erasmus+), prawnie reprezentującym Uczelnię.

 3. Wysokość przydzielonej kwoty wsparcia indywidualnego (dofinansowania) uzależniona jest od: ustalonej stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego, kraju, gdzie student odbywa praktykę zawodową, długości okresu odbywanej praktyki zawodowej w instytucji  zagranicznej. Dofinansowanie przysługuje tylko na okres fizycznego pobytu studenta/absolwenta za granicą w celu odbywania praktyki zawodowej.

 4. Uczelnia będzie preferowała dofinansowanie praktyk zawodowych nie dłuższych niż 6 miesięcy. Na etapie przydzielania wsparcia indywidualnego (dofinansowania) Biuro Programu Erasmus+ określa długość planowanego pobytu na praktyce na podstawie zaproszenia z instytucji przyjmującej oraz kalkulacji liczby miesięcy przysługujących studentowi/absolwentowi, zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ jako okres od 2 miesięcy (co najmniej 60 następujących po sobie dni kalendarzowych) do 6 miesięcy.

 5. Studenci wyjeżdżający za granicę w celu realizacji praktyki zawodowej za granicą w ramach Programu Erasmus+, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS, są uprawnieni do otrzymania zgodnie z zasadami obwiązującymi na UMCS zwiększonego dofinansowania na wyjazd z budżetu Programu POWER na każdy miesiąc zaakceptowanego przez UMCS pobytu za granicą. Osoby, które korzystały już z dofinansowania programu POWER w roku 2018/19 lub 2019/20 nie mogą uzyskać dofinasowania z funduszy programu POWER na kolejny wyjazd bez zgody NA.

 6. Absolwenci wyjeżdżający na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ nie są uprawnieni do otrzymywania zwiększonego dofinansowania na wyjazd z budżetu programu PO WER.

 7. Stawki miesięczne wsparcia indywidualnego (dofinansowania) wynoszą:

  Dla krajów:

  Program Erasmus+ 

  Program   PO WER z „dodatkiem socjalnym”

  Program POWER
  Studenci niepełnosprawni

  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania(UK),

  620,00 euro

  3069 zł

  2643 zł

  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy.

  600,00 euro

  2984 zł

  2558 zł

  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Republika  Macedonii Północnej), Turcja.

  550,00 euro

  2771 zł

  2345 zł

   

 8. Wsparcie indywidualne (dofinansowanie) może być wypłacone w kilku ratach, ale jego zasadnicza część powinna być obliczona i wypłacona przed wyjazdem studenta/absolwenta za granicę z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10.

 9. Przed wyjazdem studentowi wypłaca się kwotę wsparcia indywidualnego pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która będzie wypłacona dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

 10. Absolwentowi wypłaca się kwotę wsparcia indywidulanego w ratach:

  • na wyjazdy krótkie, tj. 2-3 miesięczne wypłaca się kwotę wsparcia indywidualnego pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która będzie wypłacona dopiero po powrocie absolwenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez absolwent wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem;
  • na wyjazdy dłuższe niż trzymiesięczne wsparcie indywidualne wypłaca się w ratach maksymalnie dwumiesięcznych, a ostatnia rata może być dodatkowo pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która zostanie wypłacona dopiero po powrocie absolwenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez absolwenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

 11. Przy rozliczaniu ostatecznej kwoty dofinansowania za podstawę przyjmuje się faktyczną długość okresu pobytu studenta/absolwenta w instytucji przyjmującej na praktykę zawodową wynikającą z uzgodnionego programu praktyki oraz długość okresu wykazaną w umowie. Okres ten powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z datami dziennymi pobytu wydanym przez instytucję przyjmującą. Długość pobytu określana będzie z dokładnością do jednego dnia według zasad obowiązujących dla Programu Erasmus+, gdzie:

  • 1 miesiąc = 30 dni kalendarzowych;
  • 1 dzień = 1/30 miesięcznej stawki stypendium.

  z uwzględnieniem zasady 5-dniowej elastyczności dla pobytów krótszych niż pierwotnie planowano.
  Ostateczna kwota dofinansowania określona będzie przy pomocy instrumentu Mobility Tool Programu Erasmus+.
 12. Dodatek socjalny wynikający z prawa do stypendium socjalnego, o którym mowa w pkt. 5, rozlicza się na zasadach opisanych w pkt. 11.

 13. Koszty przelewów bankowych wypłacanego dofinansowania pokrywa uczelnia. Koszty ewentualnych zwrotów dofinansowania na konto Uczelni pokrywa student/absolwent będący uczestnikiem Programu Erasmus+.