Zasady finansowania - projekt: KA131-2022

Zasady finansowania i stawki kwot wsparcia indywidualnego na wyjazdy studentów UMCS na studia za granicą (SMS) w ramach projektu 2022-1-PL01-KA131-HED-000052981

Programu ERASMUS+  mobilność studentów w roku akademickim 2022/23 i 2023/24.

  1. Zasady finansowania oraz stawki wsparcia indywidualnego (dofinansowania/stypendium) odnoszą się do studentów UMCS każdego poziomu studiów, w tym doktorantów (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych).
  2. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu (zwanej dalej NA) są przydzielane na wypłatę wsparcia indywidualnego (stypendium) dla wyjeżdżających studentów i doktorantów UMCS na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem – studentem/doktorantem UMCS a Rektorem lub Prorektorem właściwym ds. Programu Erasmus+ (zwanego dalej Programem Erasmus+ ) prawnie reprezentującym Uczelnię.
  3. Wysokość przydzielonej kwoty wsparcia indywidualnego (stypendium) uzależniona jest od: ustalonej stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego, kraju gdzie student/doktorant odbywa studia, długości okresu odbywanej mobilności w instytucji zagranicznej.
  4. Na etapie przydzielania wsparcia indywidualnego Biuro Programu Erasmus + określa długość planowanego pobytu na studia na podstawie zaproszenia z instytucji przyjmującej oraz kalkulacji liczby miesięcy przysługujących studentowi/doktorantowi zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ jako okres mobilności długookresowej od 2 miesięcy(co najmniej 60 następujących po sobie dni kalendarzowych) do 12 miesięcy.
  5. Studenci oraz doktoranci wyjeżdżający za granicę w celu realizacji studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS lub z tytułu niepełnosprawności są uprawnieni do zakwalifikowania jako uczestnicy - „osoby z mniejszymi szansami[BA1] ” i zgodnie z zasadami obwiązującymi na UMCS do zwiększonego dofinansowania na okres zaakceptowanego przez UMCS pobytu za granicą.

6. Stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego (stypendium) na studia długoterminowe wynoszą[BA2] :

dla krajów:

 

Dodatek dla zakwalifikowanych jako uczestnicy z „mniejszymi szansami” (niepełnosprawność, stypendium socjalne)

 

Stypendium miesięczne

Dodatek miesięczny na pobyt

Jednorazowy dodatek   na koszty podróży

Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy,

oraz kraje Reg. 13 – Andora, Monako, San Marino, Watykan i kraje Reg. 14 – Szwajcaria, W. Brytania (UK).

550,00 euro

250 euro

nie dotyczy

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

450,00 euro

250 euro

nie dotyczy

Kraje partnerskie Regionów: 1-12

700,00  euro

250 euro

wg kalkulatora odległości Erasmus+ (bez krajów Reg. 13 i 14)

 

Stawki dziennego wsparcia indywidualnego (stypendium) na studia krótkoterminowe wynoszą:

dla krajów Programu:

Stypendium dzienne

Dodatek dla zakwalifikowanych jako uczestnicy z „mniejszymi szansami” (niepełnosprawność, stypendium socjalne)

 

 

Dodatek jednorazowy na pobyt

Jednorazowy dodatek na koszty podróży

 

Dla wyjazdów na okres 5-14 dni

 

70,00 euro

 

100,00 euro/wyjazd

wg kalkulatora odległości Erasmus+ (bez krajów Reg. 13 i 14)

Dla wyjazdów na okres 15-30 dni

 

50,00 euro

 

150,00 euro/wyjazd

wg kalkulatora odległości Erasmus+ (bez krajów Reg. 13 i 14)

Dofinansowanie na koszty podróży na studia krótkoterminowe jest ryczałtowe i obliczane według tzw. Kalkulatora odległości obwiązującego dla Programu Erasmus+:

 Dystans podróży

(wg. Kalkulatora odległości mierzona w jedna stronę)

Kwota zryczałtowanego dofinansowania na dojazd uczestnika tam i z powrotem

Kwota zryczałtowanego dofinansowania na dojazd uczestnika - „green travel

Od 10 km - 99 km

23 euro

===

Od 100 km - 499 km

180 euro

210 euro

Od 500 km - 1999 km

275 euro

320 euro

Od 2000 km - 2999 km

360 euro

410 euro

Od 3000 km - 3999 km

530 euro

610 euro

Od 4000 km - 7999 km

820 euro

===

8000 km lub więcej

1500 euro

===

7. Studenci i doktoranci, którzy nie otrzymują standardowego ryczałtu na koszty podróży, uprawnieni są do uzyskania dodatku  w wysokości 50 euro na wyjazd  z tytułu spełniania wymogów związanych z „green travel” (podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, np. autobus, pociąg) oraz zwiększonego wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni na wyjazd..

8. Wsparcie indywidualne (stypendium) może być wypłacone w kilku ratach, ale jego zasadnicza część powinna być obliczona i wypłacona przed wyjazdem studenta/doktoranta za granicę z zastrzeżeniem pkt. 9, 10 i 11.

9. Przed wyjazdem na studia długoterminowe studentowi/doktorantowi wypłaca się kwotę wsparcia indywidulanego (z ewentualnym dodatkiem) pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej należnego wsparcia  za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która będzie wypłacona dopiero po powrocie studenta/doktoranta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta/doktoranta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

10. Studentowi/doktorantowi wypłaca się kwotę wsparcia indywidulanego w ratach:

  • na wyjazdy długoterminowe przekraczające jeden semestr wsparcie indywidualne wypłaca się maksymalnie w 3 ratach, a ostatnia rata może być dodatkowo pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która zostanie wypłacona dopiero po powrocie studenta/doktoranta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.
  • na wyjazdy krótkoterminowe, tj. na okres 5-30 dni wypłaca się zaliczkowo pełna kwotę wsparcia indywidulanego (z ewentualnym dodatkiem), która zgodnie z umową  na wyjazd będzie podlegała rozliczeniu po powrocie studenta/doktoranta z zagranicy.

 11. Przy rozliczaniu ostatecznej kwoty dofinansowania za podstawę przyjmuje się faktyczną długość okresu pobytu studenta/doktoranta w instytucji przyjmującej na studia wynikającą z uzgodnionego programu studiów oraz długość okresu wykazaną w Umowie. Okres mobilności powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z datami dziennymi pobytu wydanym przez instytucję przyjmującą z uwzględnieniem zasady 5-dniowej elastyczności dla pobytów krótszych niż pierwotnie planowano w mobilności długoterminowej. Ostateczna kwota dofinansowania określona będzie przy pomocy instrumentu Beneficiary Module Programu Erasmus+.

12. Dodatki dla uczestnika z „mniejszymi szansami”, o których mowa w pkt. 5, rozlicza się na zasadach opisanych w pkt. 11.

13.  Koszty przelewów bankowych wypłacanego dofinansowania pokrywa uczelnia. Koszty ewentualnych zwrotów dofinansowania na konto Uczelni pokrywa student/doktorant –będący uczestnikiem Programu Erasmus+ .