Zasady finansowania

Zasady finansowania i stawki wsparcia indywidualnego na wyjazdy studentów UMCS na studia za granicą w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna w roku 2018/2019:

 1. Zasady finansowania oraz stawki wsparcia indywidualnego (dofinansowania) odnoszą się do studentów UMCS każdego poziomu studiów, w tym doktorantów (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych).

 2. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu (zwanej dalej NA) są przydzielane na wypłatę wsparcia indywidualnego (dofinansowania) dla wyjeżdżających studentów UMCS na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem-studentem UMCS a Rektorem lub Prorektorem właściwym ds. Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna (zwanego dalej Programem Erasmus+), prawnie reprezentującym Uczelnię.

 3. Wysokość przydzielonej kwoty wsparcia indywidualnego (dofinansowania) uzależniona jest od: ustalonej stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego (dofinansowania), kraju gdzie student odbywa studia, długości okresu odbywanych studiów w uczelni zagranicznej.

 4. Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS są uprawnieni do otrzymania, zgodnie z zasadami obwiązującymi na UMCS, zwiększonego dofinansowania na wyjazd z budżetu Programu PO WER na każdy miesiąc zaakceptowanego przez Uczelnię pobytu za granicą. Osoby, które korzystały już z dofinansowania programu PO WER w roku 2016/17 lub 2017/18 nie mogą uzyskać dofinasowania z funduszy programu PO WER na kolejny wyjazd bez zgody NA.

 5. Stawki miesięczne wsparcia indywidualnego (dofinansowania) wynoszą:

  Dla krajów:

  Program Erasmus+

  Program PO WER
  z „dodatkiem socjalnym”

  Program PO WER
  Studenci niepełnosprawni

  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania(UK)

  500,00 euro

  2995 zł

  2139 zł

  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

  450,00 euro

  2781 zł

  1925 zł

  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia). Turcja

  400,00 euro

  2567 zł

  1711 zł

   

 6. Dofinansowanie może być wypłacone w kilku ratach z zastrzeżeniem pkt. 7, ale jego zasadnicza część powinna być obliczona i wypłacona przed wyjazdem studenta za granicę.

 7. Przed wyjazdem studentowi wypłaca się kwotę wsparcia indywidulanego (dofinansowania) pomniejszoną o ½ stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanego pobytu za granicą, która zostanie wypłacona dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

 8. Przy rozliczaniu ostatecznej kwoty wsparcia indywidualnego (dofinasowania) za podstawę przyjmuje się rzeczywisty okresu pobytu studenta za granicą w celu odbywania studiów potwierdzony przez instytucję przyjmującą oraz długość okresu tego pobytu wykazaną w umowie, ewentualnie połączonych z krótką praktyką wynikającą z uzgodnionego programu studiów. Okres ten powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z datami dziennymi pobytu wydanym przez uczelnię przyjmującą. Długość pobytu określana będzie z dokładnością do jednego dnia według zasad obowiązujących dla Programu Erasmus+, gdzie:

  • 1 miesiąc = 30 dni kalendarzowych,
  • 1 dzień = 1/30 miesięcznej stawki wsparcia indywidualnego (dofinansowania)

  z uwzględnieniem zasady 5-dniowej elastyczności dla pobytów krótszych niż pierwotnie planowano.
  Ostateczna kwota dofinansowania określona będzie przy pomocy instrumentu Mobility Tool Programu Erasmus+.
 9. Dodatek socjalny wynikający z prawa do stypendium socjalnego, o którym mowa w pkt. 4, rozlicza się na zasadach opisanych w pkt. 8.

 10. Koszty przelewów bankowych wypłacanego wsparcia indywidualnego (dofinansowania) pokrywa Uczelnia. Koszty ewentualnych zwrotów dofinansowania na konto Uczelni pokrywa student-uczestnik Programu Erasmus+.