Wyciąg z Regulaminu studiów

Wyciąg z Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie 
na podstawie wersji ujednoliconego obowiązującej
od 1 października 2017 roku

§ 3. 4 Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Zespół ds. osób niepełnosprawnych, funkcjonujący w ramach biura odpowiedzialnego za sprawy studenckie zgodnie z zakresem działalności.

§ 3. 8 Obsługę administracyjną studentów prowadzą dziekanaty wydziałów i odpowiednie jednostki administracyjne Uniwersytetu. Osoby niepełnosprawne są obsługiwane poza kolejnością na podstawie dokumentu wydanego przez Zespół ds. osób niepełnosprawnych.

§ 4. 13 Student ma prawo do: wyrównania szans w dostępie do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych z uwzględnieniem stopnia i charakteru jego niepełnosprawności;

§ 8. 1. 4 Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w odniesieniu do osób: niepełnosprawnych;

§ 26.5 W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w zajęciach.

§ 26. 6 Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na własny użytek w formie alternatywnej tzn. poprzez nagrywanie zajęć, robienie zdjęć lub otrzymanie materiałów dotyczących zajęć od prowadzącego, może również korzystać z innych urządzeń lub pomocy osób robiących notatki.

§ 26. 7 Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów zdrowotnych lub organizacyjnych, może po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia zmienić grupę ćwiczeniową, laboratoryjną, konwersatoryjną itp.

§ 26. 8 Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zmianę Sali ćwiczeniowej lub wykładowej, składając wniosek do dziekana w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany w planie zajęć.

§ 27. 2 W egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny mieć zgodę dziekana na uczestniczenie w egzaminach. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału asystenta osoby niepełnosprawnej w egzaminie w sytuacji, gdy jest nią osoba merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem, z którego student zdaje egzamin.

§ 27. 4 Studenci niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, mogą ubiegać się o:
1) dostosowanie terminów egzaminów do ich potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu u egzaminatora;
2) zmianę formy egzaminu z pisemnego na ustny lub odwrotnie;
3) możliwość otrzymania arkusza egzaminacyjnego w formie dostosowanej do stopnia niepełnosprawności (np. z powiększoną czcionką w przypadku osób słabo widzących) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.