Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wysokość świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Kto może otrzymać stypendium  dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

 Jaka jest wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Wysokość przyznawanego stypendium zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności (stawki stypendialne zostaną ogłoszone po 20 października 2023 r.):

 1.  Lekki stopień niepełnosprawności - oznacza:

  •  orzeczoną częściową niezdolność do pracy,

  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

 2. Umiarkowany stopnień niepełnosprawności - oznacza:
 3. Znaczny stopnień niepełnosprawności - oznacza:
  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

 • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

UWAGA! W roku akademickim 2023/2024 wnioski o stypendia składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. 

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia dla osób niepełnosprawnych prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami. 

Instrukcja wypełniania

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania obowiązującym w roku akademickim 2023/2024 do 31 października 2023 r.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania obowiązującym w roku akademickim 2023/2024 od 1 listopada 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów.