Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 UWAGA!!
STUDENCI WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO w roku akademickim 2017/2018 generują wnioski za pośrednictwem systemu USOSweb. Po wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować, dołączyć niezbędne zaświadczenia i całość złożyć do Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej Wydziału Humanistycznego w terminie od 4 do 13 października br.
Przed rozpoczęciem generowania wniosku zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora

Studenci pozostałych Wydziałów pobierają wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów ze strony, wypełniaja i składają do Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej na swoim Wydziale.

Najważniejsze zasady przyznawania stypednium Rektora dla najlepszych studentów

 1. Stypendium przyznawane jest liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego przez UMCS.
 2. Może je otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ocenie nie podlegają osiągnięcia wynikające z programu kształcenia, w tym planu studiów.
 3. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych albo wyników sportowych brane są pod uwagę osiągnięcia, które nie wynikają z toku studiów, uzyskane w poprzednim roku akademickim.
 4. Przysługuje nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów - z wyjątkiem laureatów olimpiad międzynarodowych oraz laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.
 5. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów II stopnia pod warunkiem rozpoczęcia studiów w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia
 6. Aby otrzymać stypendium nalezy terminowo zaliczyć wszystkie przedmioty.
 7. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów, a także na kilku uczelniach, może otrzymywać stypendium Rektora tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów, na jednej uczelni.
 8. Łączna miesięczna kwota pobieranych świadczeń pomocy materialnej (tj. stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich, która wynosi 2205 zł.

Jaka jest wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów?

➡ Stawki stypendialne oraz przedziały dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2017/2018
    (Załącznik do Kominikatu Rektora i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego UMCS)

Jak otrzymać stypendium?

Kompletny wniosek należy dostarczyć w terminie od 4 do 13 października b.r. do Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej swojego wydziału. Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora, ➡ Pobierz wzór wniosku
 2. Zaświadczenie potwierdzające uzyskaną w poprzednim roku studiów średnią ocen z dokładnością do 2-giego miejsca po przecinku oraz w przypadku osób kontynuujących naukę na UMCS po innej uczelni niż UMCS ze wskazaniem stosowanej tam skali ocen,
 3. Określenie kodu osiągnięcia, kategorii, zasięgu i rodzaju zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 3 do Regulaminu,
 4. Zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez studenta osiągnięcia przedłożone w postaci załączników do wniosku zawierających numer porządkowy załącznika oraz kod osiągnięcia zgodny z kodem przypisanym przez studenta w części II wniosku. Kopia zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia studenta wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia może dokonać notariusz, podmiot wydający zaświadczenie lub członek WSKS przyjmujący kopię po uprzednim okazaniu oryginału zaświadczenia.
 5. W przypadku studenta cudzoziemca - kopia decyzji o przyjęciu na studia,
 6. W przypadku studenta pierwszego roku studiów II stopnia - kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, na podstawie którego został przyjęty na studia II stopnia lub, w przypadku braku możliwości przedłożenia kopii dyplomu, zaświadczenie z właściwego dziekanatu zawierającego datę obrony,
 7. Student zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów poświadczających osiągnięcia w języku polskim lub angielskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach, student dołącza do wniosku tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub pracownika uczelni poświadczone podpisem i określeniem stanowiska służbowego.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich
ul Czwartaków 13 pok. 6
tel. 81-533-27-42
e-mail: stypendia@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki i wzory dokumentów znajdują się na następnej stronie