Stypendium Rektora dla studentów

 Uwaga, studenci! 

Termin generowania wniosków o Stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 zostaje wydłużona do 15 października 2019 r.

Oznacza to, że do godz. 23:59 w dniu 15 października br. można wygenerować i wydrukować wniosek o przyznanie Stypendium Rektora. 16 października do godz. 16:00 będzie można drukować jedynie wygenerowane i zarejestrowane wnioski. Jednocześnie 16 października jest ostatnim dniem na złożenie wydrukowanego wniosku z USOSweb na wydziale!

Terminy dyżurów zespołów wydziałowych ds. świadczeń socjalnych zostaną opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych na poszczególnych wydziałach.

Wnioski są generowane za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października.

Po wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować i podpisać, dołączyć niezbędne zaświadczenia i całość złożyć do Komisji Stypendialnej - zespołu ds. świadczeń socjalnych swojego Wydziału w terminie od 4 do 14 października br. w godzinach trwania dyżurów ww. zespołów. 

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium rektora po 13 października nie będzie możliwe. 

Zapoznaj się z harmonogramem dyżurów na poszczególnych Wydziałach! 

Przed rozpoczęciem generowania wniosku zapoznaj się z:

Jaka jest wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów?

➡ Stawki stypendialne oraz przedziały dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 - w przygotowaniu
  

Jak otrzymać stypendium?

Kompletny wniosek należy wygenerować za pośrednictwem USOSweb w terminie 4 - 13 października i dostarczyć w wersji papierowej terminie od 4 do 14 października b.r. do Komisji Stypendialnej - zespołu ds. świadczeń socjalnych swojego Wydziału.

. Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem.

Wymagane dokumenty:

  1. Określenie kodu osiągnięcia, kategorii, zasięgu i rodzaju zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 1 do Regulaminu,
  2. Zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez studenta osiągnięcia przedłożone w postaci załączników do wniosku zawierających numer porządkowy załącznika oraz kod osiągnięcia zgodny z kodem przypisanym przez studenta. Kopia zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia studenta wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia może dokonać notariusz, podmiot wydający zaświadczenie lub członek Komisji Stypendialnej - zespołu ds. świadczeń socjalnych Wydziału przyjmujący kopię po uprzednim okazaniu oryginału zaświadczenia.
  3. Student zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów poświadczających osiągnięcia w języku polskim lub angielskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach, student dołącza do wniosku tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub pracownika uczelni poświadczone podpisem i określeniem stanowiska służbowego.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich
ul Czwartaków 13 pok. 6
tel. 81-533-27-42
e-mail: stypendia@poczta.umcs.lublin.pl

Zobacz załączniki i wzory dokumentów.