Sprawy socjalne

 

 „ ŚCIĄGAWKA”

Dokumenty do wniosku o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017 

UWAGA! Przed złożeniem wniosku o stypendium socjalne proszę ułożyć dokumenty w następującej kolejności:*

Przykładowy katalog dokumentów:

1) WNIOSKODAWCA- wniosek + podpisany kalkulator dochodów + wszystkie zaświadczenia dotyczące STUDENTA (zaśw. z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2015)

2) MATKA I OJCIEC- zaświadczenia rodziców wnioskodawcy (zaśw. z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2015, w przypadku dochodu dołączamy załączniki 4.4 i 4.5)

3) RODZEŃSTWO- zaświadczenia rodzeństwa wnioskodawcy (w przypadku pełnoletniego rodzeństwa zaśw.
z US o dochodzie za rok 2015 plus zaświadczenie ze szkoły na rok akad.2016/2017, niepełnoletnie rodzeństwo-akt urodzenia)

*Chodzi tu o przyporządkowanie odpowiednich zaświadczeń do osoby, której one dotyczą a nie o układanie ich  np. wg. typu.

OBOWIĄZKOWE  ZAŚWIADCZENIA

1)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2015r., bez względu na to czy dochód został osiągnięty, (dot. każdej osoby pełnoletniej;wnioskodawcy czyli studenta, rodziców wnioskodawcy,pełnoletniego rodzeństwa- uczące się lub studiujące do 26 roku życia,ew. współmałżonka);

2)     zał. nr 4.5 do Regulaminu o ilości przepracowanych miesięcy w roku 2015 (dot. każdej osoby zatrudnionej
w 2015 roku);

3)    zał. nr 4.4 do Regulaminu o wysokości odprowadzonych  składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r. (dot. każdej osoby zatrudnionej w 2015 roku);

4) prawidłowowypełniony kalkulator dochodów za rok 2015 i wniosek o stypendium socjalne- PODPISANE PRZED wejściem do dziekanatu!

DODATKOWE  ZAŚWIADCZENIA

1)    zaśw. z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej -tylko jeśli ktoś prowadzi

2)    druk UMCS (zał. nr 4.1 do Regulaminu) – tylko, jeśli ktoś prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą
w formie ryczałtu lub karty podatkowej

3) zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta – tylko, jeśli ktoś  posiada gospodarstwo rolne

4) zaświadczenie z KRUS – tylko, jeśli był pobierany zasiłek chorobowy w 2015 lub jest pobierany w 2016 r.

5) zaświadczenie z Urzędu Pracy –  wysokość pobieranych  świadczeń w kwotach miesięcznych netto.

6) załącznik 1.1- dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na stancji lub w akademiku, którzy ubiegają się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

7) xero decyzji o przyjęciu na studia- dotyczy obcokrajowców.

RODZEŃSTWO  lub  DZIECI

1)    zaświadczenie ze szkoły/uczelni (na rok 2016/2017) – od 18 do 26 roku życia;

2)    odpis aktu urodzenia–oryginał do wglądu, kopia do akt(rodzeństwo lub dzieci do 18 lat);

3)    niepełnosprawne, pełnoletnie, nie uczące się – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

ALIMENTY

1)    wyrok zasądzający wysokość alimentów  i orzekający rozwód/separację – oryginał do wglądu, kopia do akt;

2)    w przypadku otrzymywania alimentów w innej wysokości niż zasądzone lub ich braku:

a) zaśw. od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów i wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015 r.

b) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanym (lub nie) świadczeniu alimentacyjnym.

SAMODZIELNOŚĆ  FINANSOWA

Student spełnia kryterium samodzielności finansowej tylko jeśli on lub jego małżonek:

1) posiadał stałe źródło dochodu w roku 2015 (przez pełne 12 miesięcy, min.923,45 zł netto m-c)

2) posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym (min.923,45 zł netto m-c).

POWYŻSZE KRYTERIA MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE! NIE SUMUJE SIĘ DOCHODÓW STUDENTA I MAŁŻONKA!

*Jeśli student spełnia warunki samodzielności finansowej powinien dodatkowo złożyć zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające jego aktualne miesięczne wynagrodzenie netto i brutto.

Druga opcja samodzielności finansowej wymaga złożenia przez studenta oświadczenia(zał.4.3), że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnienia jednej z przesłanek:

-ukończone 26 lat lub pozostawanie w związku małżeńskim lub posiadanie na utrzymaniu dzieci. Wymaga się potwierdzenia ww. sytuacji aktem małżeństwa/aktem urodzenia dziecka.

RODZINA  NIEPEŁNA

1)    akt zgonu (rodzic, małżonek) - oryginał do wglądu, kopia do akt;

2)    decyzja o przyznaniu renty rodzinnej, jeśli rodzic zmarł w 2015 lub 2016 r. – oryginał do wglądu, kopia do akt;

3)    odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany – oryginał do wglądu, kopia do akt.

WAŻNE  INFORMACJE

1)    stypendia są wypłacane do dnia 25-go każdego miesiąca (pierwsza wypłata w XI z wyrównaniem za X)

 

NIEKOMPLETNE  DOKUMENTY  NIE  SĄ  PRZYJMOWANE!

  

STYPENDIUM REKTORA-SKŁADANIE WNIOSKÓW!!!

Termin składania wniosków o stypendium Rektora:

4-13 X 2016 r.

- 4-9 X 2016- w godzinach 11:10-14:20, w sali Samorządu Studentów - I piętro, sala 105 - przy pokoju informatyka należy zejść w lewo po schodkach,

- 10-13 X 2016- w godzinach 8:00-16:00 z podzialem na kierunki;

-administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – sala 105

-prawo, prawno biznesowy, prawno menadżerski – sala 413

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

21 WRZESIEŃ 2016 R.

 

Stypendia i zapomogi - informacje ogólne

Bieżące ogłoszenia dotyczące spraw socjalnych można znaleźć na Wydziałowej Tablicy Ogłoszeń

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Dziekanat WPiA
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Sprawy socjalne studentów

Pokój 208 - II piętro
tel.: 0 81 537-54-43

Pracownicy: mgr Agnieszka Mazurek, e-mail: agnieszka.mazurek@poczta.umcs.lublin.pl

Obsługa studentów w godzinach:

Poniedziałek - nieczynne
Wtorek: 13:00 - 16:30
Środa, czwartek, piątek, sobota: 11:00 - 14:00

Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna:

Przewodniczący - dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. nadzw.
Z-ca Przewodniczącego - dr Sławomir Patyra
Pracownik dziekanatu - mgr Agnieszka Mazurek

Przedstawiciele Samorządu w składzie WSKS:

Justyna Rokita
Piotr Gutowski
Magdalena Kozak
Piotr Arczyński