NNW 2020/2021

Ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów

 

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2020/2021 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  • Okres ubezpieczenia: od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
  • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
  • Suma ubezpieczenia: 47 000 zł

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia NNW wynosi 47 000,00 zł

1.

Śmierć ubezpieczonego

100%

2.

Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego

100%

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

1%

4.

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki

0,1%

5.

Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą

40%

6.

Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie

2%

7.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,25% od 1 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni

8.

Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku

10%

9.

Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

25%

10.

Usługi typu assistance

-

11.

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego 

10%

Składkę można opłacić:

1)      Na stronie :

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2)       Następnie należy podać Numer ID klienta, który jest taki sam dla wszystkich studentów i doktorantów: jnn75

 

3)       Po zalogowaniu się należy zapoznać się z ofertą, uzupełnić dane osobowe oraz opłacić składkę.

 

 

Dodatkowo będzie możliwość opłaty składki w wybranych Dziekanatach.

Po 16 grudnia 2020 roku zgłoszenia proszę przesyłać na adres maria.wozniak@interrisk.pl załączając skan podpisanej deklaracji przystąpienia oraz dowód przelewu tytułem: Ubezpieczenie studenckie/imię/nazwisko/nr pesel. ( Ochrona będzie obowiązywać od dnia wpływu inkasa na  konto)

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Uwaga! Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

Od 01.04.2021 r. opłata za ubezpieczenie NNW wynosi 22,50 zł.

Pytania i sugestie proszę kierować na adres e-mail: samorzad@umcs.lublin.pl

 

 

 

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS