Zmiany w Stypendiach Ministra

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. zmianie ulegną zasady otrzymywania przez studentów i doktorantów Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015-2016.

STUDENT:

 • student musi posiadać wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami;
 • osiągnięcia sportowe nie muszą mieć związku ze studiowanym kierunkiem;
 • zlikwidowano możliwość otrzymania Stypendium Ministra za uzyskanie wysokiej średniej ocen na poprzednim roku studiów.

DOKTORANT:

 • doktorant musi posiadać wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi;
 • osiągnięcia sportowe nie muszą mieć związku ze studiami doktoranckimi;
 • nowe przepisy umożliwiają przyznanie stypendium doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia bez konieczności uzyskania wysokich wyników egzaminów i postępów w pracy naukowej.

Na stronie internetowej MNiSW opublikowane zostały projekty aktów wykonawczych dotyczących ww. zmian:

 • w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,
 • w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Projekty rozporządzeń zakładają zmianę warunków przyznawania Stypendium Ministra, aktualizację listy wybitnych osiągnięć, zmianę wzoru wniosku o stypendium itp.

Wymienione projekty mogą ulegać jeszcze zmianom.

Obecnie oczekujemy na ogłoszenie ww. rozporządzeń.

Jednocześnie prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków na aktualnie obowiązujących formularzach.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Justyną Nowaczyńską z Biura Spraw Studenckich CKiOS UMCS.

  Aktualności

  Autor
  Anna Nieoczym
  Data dodania
  18 czerwca 2015