Wybory uzupełniające do RWSS

ZARZĄDZENIE Nr 3/2022
Przewodniczącej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 18 listopada 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Wydziałowych
Samorządów Studentów

Na podstawie §111 ust. 1 i 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 23 czerwca 2022 roku zarządza się:

§ 1

1. Ogłasza się wybory uzupełniające do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów (zwane dalej: Wybory) w kadencji 2021-2023 dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Wydziału Historii i Archeologii.
2. Kandydatem w Wyborach może być jedynie aktywny student wydziału, na którym zamierza kandydować.
3. Kandydaturę należy zgłaszać poprzez wysłanie skanu formularza zgłoszenia kandydatury (załącznik nr 1) wraz z piętnastoma podpisami studentów popierających kandydaturę (załącznik nr 2). Skany powyższych dokumentów należy wysłać na adres e-mail: kwss@mail.umcs.pl.
4. Kandydatury należy zgłaszać w dniach 21 - 23 listopada 2022 roku do godziny 23:59.

§ 2

1. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 28 listopada 2022 roku.
2. Wybory zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą systemu USOS.

§3

1. Wyniki Wyborów zostaną ogłoszone 30 listopada 2022 roku.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Natasza Łapińska
    Data dodania
    21 listopada 2022