Wybory elektorów studenckich - zgłoszenia

Parlament Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje, że wybory studenckich elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024 w grupie przedstawicieli studentów i doktorantów odbędą się w sposób zdalny w dniu 26 maja 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów (poprzez wypełniony wzór oświadczenia oraz zgody na kandydowanie część A i B) na elektorów studenckich będą przyjmowane do dnia 22 maja 2020 r. w formie elektronicznej na podane adresy e-mailowe Rad Wydziałowych Samorządu Studentów:

Obowiązkowo należy przesłać także komplet dokumentów w formie papierowej do dnia 22 maja br., na adres Kancelarii UMCS, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, z dopiskiem „Parlament Studentów UMCS”.

Warunkiem skutecznego zgłoszenia kandydata na elektora jest dołączenie jego pisemnej zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego oraz argumentacją swojej kandydatury.

Zgodnie z § 145 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r.:
W wyborach do Kolegium Elektorów kandydować mogą pracownicy Uniwersytetu, studenci i doktoranci, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy i nie pełnią funkcji jednoosobowego organu Uniwersytetu.

Kandydatem na elektora może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Parlament Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  14 maja 2020