Uchwała UKSD dot. stypendium dla najlepszych doktorantów

Uczelniana Komisja Stypendialna Doktorantów (dalej UKSD) na posiedzeniu 2 listopada 2017 r. przyjęła Uchwałę nr 1/2017, na podstawie §34 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – załącznika do Zarządzenia Nr 59/2017 Rektora UMCS z dn. 11 października 2017 r., w której ustaliła liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów przyjętych na I rok studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach i kierunkach, w tym przebywających na przedłużeniu studiów, która wynosi nie więcej niż 15% ogólnej liczby doktorantów przyjętych na I rok studiów doktoranckich na danym wydziale oraz doktorantów, którym zostały przedłużone studia doktoranckie na I roku studiów.

Odrębnie, UKSD ustaliła liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów studiujących na latach II – IV na poszczególnych wydziałach i kierunkach, która winna wynosić nie więcej niż 15% ogólnej liczby doktorantów na latach II – IV oraz pozostających na tych latach w ramach przedłużenia studiów.

    Aktualności

    Data dodania
    3 listopada 2017