Stypendium dla laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego, olimpiad oraz turniejów

Miasto Lublin zaprasza absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad oraz turniejów oraz kontynuują naukę na lubelskiej uczelni wyższej, do składania wniosków o stypendia.

W ramach programu można otrzymać miejskie stypendium w łącznej rocznej wysokości 6 150,00 zł.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie poniższe kryteria:

 • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 • jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do 31 marca za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając wniosek na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub pozostawić w jednym z udostępnionych przez Urząd pojemników na dokumenty w następujących lokalizacjach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Leszczyńskiego 20, ul. Wolska 11.

Ze względu na wymóg regulaminowy, by wniosek o stypendium m. in. w części III zatytułowanej „POTWIERDZENIE PRZEBIEGU STUDIÓW”, w której wymagany jest podpis pracownika uczelni zawierał oryginały podpisów rekomendowany jest powyższy sposób złożenia wniosku, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów formalnych.

Informujemy, że istnieje też możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

Wnioski przesłane pocztą elektroniczną oraz zawierające skany lub kserokopie wymaganych podpisów wnioskodawcy lub pracownika uczelni nie spełniają wymogu dokumentu złożonego w formie pisemnej w związku z czym nie mogą być uznane za wnioski złożone prawidłowo.

Szczegółowe informacje: 
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/ 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 466 39 82 lub e-mail oswiata@lublin.eu.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  17 marca 2021