Nabór wniosków do projektu dla najwybitniejszych studentów "Najlepsi z najlepszych! 3.0."

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.

Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 130 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych.

 • Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 355 230,00 zł.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r.
 • Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:
  • 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów. 

Warunki udziału w postępowaniu:

 • O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci, tworzący zespół (w przypadku zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym należy w ofercie wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu).
 • W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);
  • ma udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  • posiada opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
 • W ofercie złożonej na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1) uczelnia wskazuje wybitnie uzdolnionego studenta lub zespół studentów oraz opiekuna merytorycznego projektu.
 • Do złożonej oferty należy dołączyć:
  • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
  • kosztorys projektu przygotowany na wzorze MNiSW (załącznik nr 2);
  • CV studenta przygotowane na wzorze MNiSW (załącznik nr 3) i zawierające informacje o jego działalności naukowo-badawczej oraz organizacyjnej na uczelni, wraz z oświadczeniem studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem oceny ofert, udzielania dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”;
  • dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Przy ocenie merytorycznej ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • plan i rodzaj aktywności uwzględniony w ofercie;
 • zasadność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu.

Kryteriami dodatkowymi przy ocenie merytorycznej będą:

 • nagrody i wyróżnienia w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, zgłoszenia patentów;
 • publikacje naukowe w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);
 • inne osiągnięcia (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna);
 • opinia opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta;
 • potencjał uczelni w zakresie opieki dydaktycznej nad wybitnymi studentami.

Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów:

Środki finansowe są przyznawane na wydatki kwalifikowalne w rozumieniu aktualnego dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach następującego katalogu kosztów:

 • koszty bezpośrednie projektu:
  • wydatki związane z podróżami oraz opłaty za udział w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;
  • koszty związane z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;
  • wydatki dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi, ułatwiające im realizację zadań objętych projektem;
  • zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów, konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu).
 • koszty pośrednie projektu (maksymalnie 5% kosztów bezpośrednich projektu).


Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 100%. Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków w projekcie ponoszonych od dnia ogłoszenia Zaproszenia tj. od 30 marca 2018 r.

Poprawnie uzupełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.wolinska@umcs.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2018 r. Wnioski będą podlegały weryfikacji i sprawdzeniu zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym, przed ich ostatecznym złożeniem do Ministerstwa (projekty, które nie spełniają wymogów lub nie wpisują się w ideę projektu, mogą zostać odrzucone na etapie weryfikacji).

Dla ułatwienia, w załączniku przedstawiamy listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poprzedniej edycji projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

CENTRUM KSZTAŁCENIA I OBSŁUGI STUDIÓW

Zespół ds. Obsługi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
Marta Wolińska: marta.wolinska@umcs.pl, tel. (81) 537-58-79

Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia
Urszula Wojtczak- Kokoszkiewicz: u.wojtczak@poczta.umcs.lublin.pl, tel. (81) 537-55-05
Katarzyna Mielnik: katarzyna.hejnowicz@umcs.pl, tel. (81) 537-55-05

"Najlepsi z najlepszych! 3.0." - ogłoszenie i załączniki

Pytania, które najczęściej pojawiały się przy poprzedniej edycji projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

  Aktualności

  Data dodania
  5 kwietnia 2018