Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 2019/2020

Informujemy, że do 22 listopada 2019 r. można ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lublin dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Lublina, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju miasta i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium zMiejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki 2019/2020 wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną można składać do piątku - 22 listopada 2019 r. - w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski można przesyłać także pocztą, o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (od 1 października do 30 czerwca). Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów ustalono na poziomie równym 40%, a dla doktorantów 50%, minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z zastrzeżeniem, że liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120 dla studentów i 30 dla doktorantów.

Zasady przyznawania stypendium w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2019