Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy ogłasza konkurs pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą” obronioną w roku akademickim 2015/2016.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:
za I miejsce – 10 tys. zł brutto; za II miejsce – 5 tys. zł brutto; za III miejsce – 3 tys. zł brutto.

Termin zgłaszania prac upływa 20 stycznia 2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2015/2016, przez co rozumie się okres pomiędzy 1 października 2015 roku a 30 września 2016 roku.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”, kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz (pokój nr 117A).

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa załącznik do Zarządzenia Nr 640/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku.

Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (dział: miasto/wyróżnienia i nagrody)

Źródło: Organizatorzy Konkursu

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    4 stycznia 2017