"Debiut naukowy 2018" - konkurs

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem "Debiut naukowy 2018 - zrównoważony rozwój" na innowacyjny artykuł naukowy lub projekt.

Projekt ten organizowany jest po raz dziewiąty przez Biura: prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego, Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić wszyscy studenci studiów I, II oraz III stopnia, a także absolwenci, którzy nie mają stopnia naukowego doktora. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym będzie zawarty własny pogląd, pomysł, punkt widzenia o dowolnej tematyce i profilu – pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt / aspekt innowacyjny.

Termin ogłoszenia: 27 maja 2018 r.

Prace należy składać do 30 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2018 r, m.in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl.

Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane w zeszytach naukowych (obecnie za opublikowane w nich artykuły uzyskuje się 11 punktów) lub w czasopismach naukowych (np. 4 pkt.), czy też w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.

Autor/ka najciekawszej pracy zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia: studentowi/ce będącemu/ej jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata i studentowi/ce, który/a nie ma tytułu magistra. Przewidziane jest również wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.

Autorzy prac zostaną zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w maju 2019 roku. O terminie konferencji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.

Artykuły oraz kartę zgłoszenia należy przesyłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl oraz jeden egzemplarz w wersji papierowej na adres Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka: ul. 3 Maja 17/3, 40-097 Katowice z dopiskiem „Debiut naukowy 2018”. Wersja papierowa musi być sygnowana, tj. opisana na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora, a także adres. Zaznacza się, że prace nie mogą być oprawiane.

Prace należy wysyłać wraz z wcześniej wypełnionym oświadczeniem autora i kartą zgłoszenia. Prace przysłane bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów. Złożone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi – pozostają do dyspozycji organizatora.

Uczestnictwo w projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień wynikających z regulaminu Konkursu.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    16 października 2018