Zespoły Wydziałowe

Zgodnie z Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. Pełnią funkcję doradczą i rekomendacyjną dla dziekanów wydziałów. Współpracują z kolegium dziekańskim wydziału oraz z zespołami programowymi.

Wielkość i struktura Wydziałowych Zespołów jest określana przez poszczególne Wydziały. Istnieje możliwość powołania w ich ramach zespołów ds. zadań szczegółowych stosownie do potrzeb określonych jednostek. Członkowie oraz przewodniczący Wydziałowego Zespołu powoływani są przez Dziekana na okres trwania kadencji, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Wydziału.

W skład Wydziałowego Zespołu wchodzą:

  • co najmniej po jednym przedstawicielu każdego z zespołów programowych powołanych na wydziale,
  • co najmniej po jednym przedstawicielu studentów reprezentujących każdy z kierunków studiów prowadzonych na wydziale, delegowanym przez wydziałowy samorząd studentów,
  • co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów, jeśli wydział organizuje studia trzeciego stopnia,
  • wybrani nauczyciele akademiccy wykazujący się wysokimi kompetencjami dydaktycznymi i nienaganną postawą etyczną, w liczbie wskazanej przez Dziekana, zapewniającej właściwą reprezentację prowadzonych kierunków studiów,
  • przedstawiciele pracodawców – w przypadku gdy wydział prowadzi studia o charakterze praktycznym,
  • inne osoby wskazane przez Dziekana. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia zajmuje się w szczególności: wdrożeniem opracowanych procedur, inicjuje okresowe spotkania władz wydziału ze studentami, a także analizuje wyniki oceny jakości kształcenia, w tym sporządzone przez zewnętrzne instytucje akredytujące, oraz przedstawia dziekanowi propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

Wykaz członków Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia

Wydział Artystyczny

Wydział Biologii i Biotechnologii

1. dr hab. Bogdan Lorens, prof. nadzw.
2. dr hab. Magdalena Staszczak – Przewodnicząca
3. dr hab. Roman Paduch
4. dr Mariusz Niedźwiedź
5. dr Monika Marek-Kozaczuk
6. dr Małgorzata Majewska
7. dr Anna Maria Wójcik

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny
1. dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS
2. dr hab. Radosław Mącik prof. UMCS
3. dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. UMCS
4. dr hab. Mariusz Kicia
5. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc. prof. UMCS
6. dr hab. Arkadiusz Kijek prof. UMCS
7. dr Jarosław Banaś    
8. dr Jakub Czerniak    
9. dr Monika Jakubiak
10. dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS
11. dr Mirosław Łoboda, prof. UMCS- przewodniczący
12. dr Ilona Skibińska-Fabrowska
13. dr Anna Tatarczak
14. mgr Ewelina Berlińska- przedstawiciel doktorantów
15. Agnieszka Gryglicka- przedstawiciel studentów
16. Piotr Kawka- przedstawiciel studentów
17. Magdalena Sobiesiak- przedstawiciel studentów
18. Grzegorz Sokół- przedstawiciel studentów
19. Paulina Szynkaruk- przedstawiciel studentów

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
1. dr Piotr Kowalski - Przewodniczący
2. dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw.
3. dr hab. Monika Budzyńska
4. dr hab. Bożena Zgardzińska
5. dr Andrzej Daniluk
6. dr Rajmund Kuduk
7. dr Waldemar Berej
8. dr Anna Gąsior
9. dr Agnieszka Kozak-Prus
10. dr Piotr Pikuta

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

1. prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski – przedstawiciel w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
2. dr Jolanta Rodzoś
3. dr Ewa Skowronek
4. dr Teresa Brzezińska-Wójcik
5. dr Dagmara Kociuba
6. mgr Beata Zielińska
7. mgr Piotr Drop
8. stud. Maciej Galiński
9. stud. Grzegorz SiwekWydział Pedagogiki i Psychologii

Przewodniczący Zespołu

1. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS - dr hab. Andrzej Różański, prof. uczelni   
2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

Członkowie Zespołu

1. dr Anna Prokopiak - Koordynator kierunku Pedagogika specjalna – przewodniczący zespołu programowego
2. dr Małgorzata Kostka-Szymańska - Koordynator kierunku Psychologia – przewodniczący zespołu programowego
3. dr Wojciech Bobrowicz - Koordynator kierunku Animacja Kultury – przewodniczący zespołu programowego
4. prof. dr hab. Anna Kanios - Koordynator kierunku Praca Socjalna –przewodniczący zespołu programowego
5. dr Iwona Zwierzchowska - Koordynator kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – przewodniczący zespołu programowego
6. dr Liliana Klimek -  Koordynator kierunku Pedagogika – przewodniczący zespołu programowego
7. dr Dorota Chimicz – członek zespołu programowego dla kierunku Special Education
8. dr Anna Mazur – przedstawiciel pracodawców
9. mgr Agnieszka Wojciechowska - Warsztaty Kultury – przedstawiciel pracodawców
10. mgr Ewa Trojanowska - doktorant
11. Klaudia Kułaga - studentka
12. Dominika Mazurek - studentka
13. Ewa Wojtowicz - studentka
14. Kinga Protasiuk - studentka
15. Klaudia Papis - studentka
16. Izabela Wiater - studentka


Wydział Politologii i Dziennikarstwa
1. dr hab. Beata Surmacz – Przewodnicząca
2. prof.dr hab. Ewa Maj
3. prof. dr hab. Krystyna Trembicka
4. dr hab. Piotr Celiński
5. dr hab. Ewa Nowak
6. dr hab. Wojciech Sokół
7. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
8. dr hab. Wojciech Ziętara
9. dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
10. dr Wojciech Maguś
11. dr Anna Moraczewska
12. dr Jakub Olchowski
13. dr Katarzyna Radzik-Maruszak
14. mgr Adriana Rybak – Przedstawicielka doktorantów
15. Laura Zbytniewska – Przedstawicielka studentów

Wydział Prawa i Administracji
1. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik – Przewodnicząca
2. dr Dorota Orkiszewska
3. dr Agnieszka Szczekala
4. dr Edyta Lis
5. dr Kinga Wernicka
6. dr Kamil Sikora
7. dr Wojciech Graliński
8. dr Adam Szot
9. dr Karol Dąbrowski
10. mgr Paweł Lesiński - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WPiA
11. pani Agnieszka Chwaleba - Przedstawicielka Samorządu Studentów WPiA
12. pani Joanna Łukaszek - Przedstawicielka Samorządu Studentów WPiA

Wydział Zamiejscowy w Puławach
1. dr Wojciech Graliński - Przewodniczący
2. dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. - Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Krystyna Leszczyńska
4. prof. dr hab. Janusz Igras, prof. zw. INS
5. dr Zenon Pokojski
6. dr Agnieszka Gładysz-Płaska
7. dr Marcin Roliński
8. dr Beata Wójcik
9. stud. Joanna Bochra
10. stud. Milena Choina
11. stud. Katarzyna Cieniuszek
12. stud. Ewa Gawryjołek