Zespoły Wydziałowe

Zgodnie z Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. Pełnią funkcję doradczą i rekomendacyjną dla dziekanów wydziałów. Współpracują z kolegium dziekańskim wydziału oraz z zespołami programowymi.

Wielkość i struktura Wydziałowych Zespołów jest określana przez poszczególne Wydziały. Istnieje możliwość powołania w ich ramach zespołów ds. zadań szczegółowych stosownie do potrzeb określonych jednostek. Członkowie oraz przewodniczący Wydziałowego Zespołu powoływani są przez Dziekana na okres trwania kadencji, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Wydziału.

W skład Wydziałowego Zespołu wchodzą:

  • co najmniej po jednym przedstawicielu każdego z zespołów programowych powołanych na wydziale,
  • co najmniej po jednym przedstawicielu studentów reprezentujących każdy z kierunków studiów prowadzonych na wydziale, delegowanym przez wydziałowy samorząd studentów,
  • co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów, jeśli wydział organizuje studia trzeciego stopnia,
  • wybrani nauczyciele akademiccy wykazujący się wysokimi kompetencjami dydaktycznymi i nienaganną postawą etyczną, w liczbie wskazanej przez Dziekana, zapewniającej właściwą reprezentację prowadzonych kierunków studiów,
  • przedstawiciele pracodawców – w przypadku gdy wydział prowadzi studia o charakterze praktycznym,
  • inne osoby wskazane przez Dziekana. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia zajmuje się w szczególności: wdrożeniem opracowanych procedur, inicjuje okresowe spotkania władz wydziału ze studentami, a także analizuje wyniki oceny jakości kształcenia, w tym sporządzone przez zewnętrzne instytucje akredytujące, oraz przedstawia dziekanowi propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

Wykaz członków Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia

Wydział Artystyczny

Wydział Biologii i Biotechnologii

1. dr hab. Bogdan Lorens, prof. nadzw.
2. dr hab. Magdalena Staszczak – Przewodnicząca
3. dr hab. Roman Paduch
4. dr Mariusz Niedźwiedź
5. dr Monika Marek-Kozaczuk
6. dr Małgorzata Majewska
7. dr Anna Maria Wójcik

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny
1. dr Mirosław Łoboda - Przewodniczący
2. dr Małgorzata Kamieniecka
3. dr hab. Arkadiusz Kijek
4. dr Anna Tatarczak
5. prof. dr hab. Maciej Bałtowski
6. dr Jakub Czerniak
7. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw.
8. dr Mariusz Kicia
9. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw.
10. dr Jarosław Banaś
11. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek prof. nadzw.
12. dr Monika Jakubiak
13. prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
14. dr Katarzyna Mamcarz
15. dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Przedstawicielka pracodawców
16. mgr Ewelina Berlińska - Przedstawicielka doktorantów
17. stud. Jan Choma (logistyka)
18. stud. Magdalena Kondas (zarządzanie)
19. stud. Barbara Sioma (ekonomia)
20. stud. Katarzyna Szkuat (finanse i rachunkowość)
21. vacat (analityka gospodarcza)

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
1. dr Piotr Kowalski - Przewodniczący
2. dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw.
3. dr hab. Monika Budzyńska
4. dr hab. Bożena Zgardzińska
5. dr Andrzej Daniluk
6. dr Rajmund Kuduk
7. dr Waldemar Berej
8. dr Anna Gąsior
9. dr Agnieszka Kozak-Prus
10. dr Piotr Pikuta

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

1. prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski – przedstawiciel w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
2. dr Jolanta Rodzoś
3. dr Ewa Skowronek
4. dr Teresa Brzezińska-Wójcik
5. dr Dagmara Kociuba
6. mgr Beata Zielińska
7. mgr Piotr Drop
8. stud. Maciej Galiński
9. stud. Grzegorz Siwek

 Wydział Pedagogiki i Psychologii

Przewodniczący Zespołu

1. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS - dr hab. Andrzej Różański, prof. uczelni   
2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

Członkowie Zespołu

3. dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
4. dr hab. Monika Parchomiuk, prof. uczelni – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
5. dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. uczelni – Katedra Teorii Wychowania 
6. dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. uczelni  – Katedra Wczesnej Edukacji
7. dr hab. Teresa Parczewska, prof. uczelni – Katedra Dydaktyki
8. dr hab. Andrzej Węgliński, prof. uczelni  – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
9. dr Ewa Kozak-Czyżewska – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
10. dr Urszula Lewartowicz  – Katedra Pedagogiki Kultury
11. dr Teresa Sokołowska-Dzioba – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
12. dr Renata Krawczyk – Katedra Pedagogiki Społecznej
13. dr Łucja Domańska – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
14. dr Renata Wiechnik - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
15. dr Tomasz Knopik – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
16. dr Barnaba Danieluk -  Katedra Psychologii Społecznej
17. dr Anna Mazur – przedstawiciel pracodawców
18. mgr Agnieszka Wojciechowska - Warsztaty Kultury– przedstawiciel pracodawców
19. mgr Małgorzata Kwiatkowska – Centrum Spotkania Kultur - przedstawiciel pracodawców
20. mgr Ewa Trojanowska – przedstawiciel doktorantów
21. Justyna Golonka – przedstawiciel studentów
22. Iwona Zawiślak – przedstawiciel studentów
23. Kornelia Kurasz – przedstawiciel studentów
24. Dagmara Kołodziej – przedstawiciel studentów
25. Beata Paterak – przedstawiciel studentów
26. Ewa Wójtowicz – przedstawiciel studentów
27. Dr Agnieszka Bochniarz - Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej


Wydział Politologii i Dziennikarstwa
1. dr hab. Beata Surmacz – Przewodnicząca
2. prof.dr hab. Ewa Maj
3. prof. dr hab. Krystyna Trembicka
4. dr hab. Piotr Celiński
5. dr hab. Ewa Nowak
6. dr hab. Wojciech Sokół
7. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
8. dr hab. Wojciech Ziętara
9. dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
10. dr Wojciech Maguś
11. dr Anna Moraczewska
12. dr Jakub Olchowski
13. dr Katarzyna Radzik-Maruszak
14. mgr Adriana Rybak – Przedstawicielka doktorantów
15. Laura Zbytniewska – Przedstawicielka studentów

Wydział Prawa i Administracji
1. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik – Przewodnicząca
2. dr Dorota Orkiszewska
3. dr Agnieszka Szczekala
4. dr Edyta Lis
5. dr Kinga Wernicka
6. dr Kamil Sikora
7. dr Wojciech Graliński
8. dr Adam Szot
9. dr Karol Dąbrowski
10. mgr Paweł Lesiński - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WPiA
11. pani Agnieszka Chwaleba - Przedstawicielka Samorządu Studentów WPiA
12. pani Joanna Łukaszek - Przedstawicielka Samorządu Studentów WPiA

Wydział Zamiejscowy w Puławach
1. dr Wojciech Graliński - Przewodniczący
2. dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. - Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Krystyna Leszczyńska
4. prof. dr hab. Janusz Igras, prof. zw. INS
5. dr Zenon Pokojski
6. dr Agnieszka Gładysz-Płaska
7. dr Marcin Roliński
8. dr Beata Wójcik
9. stud. Joanna Bochra
10. stud. Milena Choina
11. stud. Katarzyna Cieniuszek
12. stud. Ewa Gawryjołek