Zespoły Wydziałowe

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Dziekana.

Wielkość i struktura Wydziałowych Zespołów jest określana przez poszczególne Wydziały. Istnieje możliwość powołania w ich ramach zespołów ds. zadań szczegółowych stosownie do potrzeb określonych jednostek. Członkowie oraz przewodniczący Wydziałowego Zespołu powoływani są przez Dziekana na okres trwania kadencji, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Wydziału.

W skład Wydziałowego Zespołu wchodzą:

  • co najmniej po jednym przedstawicielu każdego z zespołów programowych powołanych na wydziale,
  • co najmniej po jednym przedstawicielu studentów reprezentujących każdy z kierunków studiów prowadzonych na wydziale, delegowanym przez wydziałowy samorząd studentów,
  • co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów, jeśli wydział organizuje studia trzeciego stopnia,
  • wybrani nauczyciele akademiccy wykazujący się wysokimi kompetencjami dydaktycznymi i nienaganną postawą etyczną, w liczbie wskazanej przez Dziekana, zapewniającej właściwą reprezentację prowadzonych kierunków studiów,
  • przedstawiciele pracodawców – w przypadku gdy wydział prowadzi studia o charakterze praktycznym,
  • inne osoby wskazane przez Dziekana. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia zajmuje się w szczególności: wdrożeniem opracowanych procedur, inicjuje okresowe spotkania władz wydziału ze studentami, a także analizuje wyniki oceny jakości kształcenia, w tym sporządzone przez zewnętrzne instytucje akredytujące, oraz przedstawia dziekanowi propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

Wykaz członków Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia

Wydział Artystyczny
1. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska – Przewodnicząca
2. dr hab. Sławomir Tomian
3. prof. dr hab. Jan Ferenc
4. dr hab. Marzena Bernatowicz, prof. nadzw.
5. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz- Cisak
6. dr hab. Anna Boguszewska
7. dr Agata Kusto
8. dr Danuta Kuciak
9. dr Piotr Korol
10. student ISP kierunku malarstwo
11. student ISP kierunku grafika
12. student ISP kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
13. student ISM kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
14. student ISM kierunku jazz i muzyka estradowa

Wydział Biologii i Biotechnologii

1. dr hab. Bogdan Lorens, prof. nadzw.
2. dr hab. Magdalena Staszczak – Przewodnicząca
3. dr hab. Roman Paduch
4. dr Mariusz Niedźwiedź
5. dr Monika Marek-Kozaczuk
6. dr Małgorzata Majewska
7. dr Anna Maria Wójcik

Wydział Chemii
1. dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. UMCS - Przewodnicząca
2. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
3. dr hab. Monika Wawrzkiewicz
4. dr hab. Katarzyna Szymczyk
5. dr hab. Renata Łyszczek
6. dr hab. Aleksandra Szcześ
7. dr hab. Beata Podkościelna
8. dr hab. Dorota Wianowska

Wydział Ekonomiczny
1. dr Mirosław Łoboda - Przewodniczący
2. dr Małgorzata Kamieniecka
3. dr hab. Arkadiusz Kijek
4. dr Anna Tatarczak
5. prof. dr hab. Maciej Bałtowski
6. dr Jakub Czerniak
7. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw.
8. dr Mariusz Kicia
9. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw.
10. dr Jarosław Banaś
11. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek prof. nadzw.
12. dr Monika Jakubiak
13. prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
14. dr Katarzyna Mamcarz
15. dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Przedstawicielka pracodawców
16. mgr Ewelina Berlińska - Przedstawicielka doktorantów
17. stud. Jan Choma (logistyka)
18. stud. Magdalena Kondas (zarządzanie)
19. stud. Barbara Sioma (ekonomia)
20. stud. Katarzyna Szkuat (finanse i rachunkowość)
21. vacat (analityka gospodarcza)

Wydział Filozofii i Socjologii
1. dr hab. Paweł Bytniewski - Przewodniczący
2. prof. dr hab. Lesław Hostyński
3. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
4. dr hab. Andrzej Kapusta
5. dr hab. Leszek Kopciuch
6. dr hab. Paweł Sikora
7. dr hab. Tomasz Stefaniuk
8. dr Michał Nowakowski
9. dr Dominika Polkowska
10. dr Piotr Konderak
11. mgr Andrzej Stawicki
12. Przedstawiciel doktorantów
13. Przedstawiciele studentów - po jednym dla każdego kierunku studiów
14. Interesariusz zewnętrzny

Wydział Humanistyczny
1. dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska – Przewodnicząca
2. dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
3. dr Anita Has-Tokarz
4. dr hab. Aleksandra Chomiuk
5. dr hab. Elżbieta Bender
6. dr Małgorzata Ułanek
7. dr Rafał Augustyn
8. dr hab. Anna Zakościelna
9. dr hab. Mariusz Ausz
10. dr Marta Kubiszyn
11. dr Marta Wysocka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
1. dr Piotr Kowalski - Przewodniczący
2. dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw.
3. dr hab. Monika Budzyńska
4. dr hab. Bożena Zgardzińska
5. dr Andrzej Daniluk
6. dr Rajmund Kuduk
7. dr Waldemar Berej
8. dr Anna Gąsior
9. dr Agnieszka Kozak-Prus
10. dr Piotr Pikuta

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

1. prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski – przedstawiciel w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
2. dr Jolanta Rodzoś
3. dr Ewa Skowronek
4. dr Teresa Brzezińska-Wójcik
5. dr Dagmara Kociuba
6. mgr Beata Zielińska
7. mgr Piotr Drop
8. stud. Maciej Galiński
9. stud. Grzegorz Siwek

Wydział Pedagogiki i Psychologii
1. dr Agnieszka Bochniarz - Przewodnicząca
2. doc. dr Ewa Kozak-Czyżewska - Vice-przewodnicząca
3. dr hab. Danuta Wosik-Kawala
4. dr hab. Jolanta Andrzejewska
5. dr hab. Anna Wojnarska
6. dr hab. Andrzej Różański
7. dr hab. Zdzisław Kazanowski
8. doc. dr Teresa Sokołowska-Dzioba
9. dr Zofia Maleszyk
10. dr Wojciech Bobrowicz
11. dr Renata Bednarz-Grzybek
12. dr Agata Świdzińska
13. dr Renata Franczak
14. doc. dr. Renata Wiechnik
15. dr Małgorzata Kostka-Szymańska
16. dr Łucja Domańska
17. dr Magdalena Wójcik
18. dr Barnaba Danieluk
19. mgr Agnieszka Muszczyńska
20. mgr Agnieszka Pisarska
21. mgr Justyna Sala-Suszyńska - Przedstawicielka doktorantów
22. Agnieszka Kotek - Przedstawicielka studentów kierunku Animacja kultury
23. Franciszek Domań - Przedstawiciel studentów kierunku Pedagogika
24. Anna Kopacz - Przedstawicielka kierunku Pedagogika specjalna
25. Aleksandra Rybicka - Przedstawicielka studentów kierunku Praca socjalna
26. Patrycja Stępień - Przedstawicielka studentów  kierunku Psychologia
27. mgr Anna Kłos – przedstawiciel Pracodawców – Praca socjalna
28. dr Mirosław Haponiuk - przedstawiciel Pracodawców – Animacja kultury

Wydział Politologii
1. dr hab. Beata Surmacz – Przewodnicząca
2. prof.dr hab. Ewa  Maj
3. prof. dr hab. Krystyna Trembicka
4. dr hab. Piotr Celiński
5. dr hab. Ewa Nowak
6. dr hab. Wojciech Sokół
7. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
8. dr hab. Wojciech Ziętara
9. dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
10. dr Wojciech Maguś
11. dr Anna Moraczewska
12. dr Jakub Olchowski
13. dr Katarzyna Radzik-Maruszak
14. mgr Adriana Rybak – Przedstawicielka doktorantów
15. Laura Zbytniewska – Przedstawicielka studentów

Wydział Prawa i Administracji
1. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik – Przewodnicząca
2. dr Dorota Orkiszewska
3. dr Agnieszka Szczekala
4. dr Edyta Lis
5. dr Kinga Wernicka
6. dr Kamil Sikora
7. dr Wojciech Graliński
8. dr Adam Szot
9. dr Karol Dąbrowski
10. mgr Paweł Lesiński - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WPiA
11. pani Agnieszka Chwaleba - Przedstawicielka Samorządu Studentów WPiA
12. pani Joanna Łukaszek - Przedstawicielka Samorządu Studentów WPiA

Wydział Zamiejscowy w Puławach
1. dr Wojciech Graliński - Przewodniczący
2. dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. - Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Krystyna Leszczyńska
4. prof. dr hab. Janusz Igras, prof. zw. INS
5. dr Zenon Pokojski
6. dr Agnieszka Gładysz-Płaska
7. dr Marcin Roliński
8. dr Beata Wójcik
9. stud. Joanna Bochra
10. stud. Milena Choina
11. stud. Katarzyna Cieniuszek
12. stud. Ewa Gawryjołek