Zespoły Wydziałowe

Zgodnie z Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. Pełnią funkcję doradczą i rekomendacyjną dla dziekanów wydziałów. Współpracują z kolegium dziekańskim wydziału oraz z zespołami programowymi.

Wielkość i struktura Wydziałowych Zespołów jest określana przez poszczególne Wydziały. Istnieje możliwość powołania w ich ramach zespołów ds. zadań szczegółowych stosownie do potrzeb określonych jednostek. Członkowie oraz przewodniczący Wydziałowego Zespołu powoływani są przez Dziekana na okres trwania kadencji, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Wydziału.

W skład Wydziałowego Zespołu wchodzą:

  • co najmniej po jednym przedstawicielu każdego z zespołów programowych powołanych na wydziale,
  • co najmniej po jednym przedstawicielu studentów reprezentujących każdy z kierunków studiów prowadzonych na wydziale, delegowanym przez wydziałowy samorząd studentów,
  • co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów, jeśli wydział organizuje studia trzeciego stopnia,
  • wybrani nauczyciele akademiccy wykazujący się wysokimi kompetencjami dydaktycznymi i nienaganną postawą etyczną, w liczbie wskazanej przez Dziekana, zapewniającej właściwą reprezentację prowadzonych kierunków studiów,
  • przedstawiciele pracodawców – w przypadku gdy wydział prowadzi studia o charakterze praktycznym,
  • inne osoby wskazane przez Dziekana. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia zajmuje się w szczególności: wdrożeniem opracowanych procedur, inicjuje okresowe spotkania władz wydziału ze studentami, a także analizuje wyniki oceny jakości kształcenia, w tym sporządzone przez zewnętrzne instytucje akredytujące, oraz przedstawia dziekanowi propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

 

Wykaz członków Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia


Wydział Artystyczny


Wydział Biologii i Biotechnologii


Wydział Chemii


Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

 

Wydział Filozofii i Socjologii

 

Wydział Historii i Archeologii

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

1. dr Piotr Kowalski - Przewodniczący
2. dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw.
3. dr hab. Monika Budzyńska
4. dr hab. Bożena Zgardzińska
5. dr Andrzej Daniluk
6. dr Rajmund Kuduk
7. dr Waldemar Berej
8. dr Anna Gąsior
9. dr Agnieszka Kozak-Prus
10. dr Piotr Pikuta


Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa


Wydział Prawa i Administracji
1. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik – Przewodnicząca
2. dr Dorota Orkiszewska
3. dr Agnieszka Szczekala
4. dr Edyta Lis
5. dr Kinga Wernicka
6. dr Kamil Sikora
7. dr Wojciech Graliński
8. dr Adam Szot
9. dr Karol Dąbrowski
10. mgr Paweł Lesiński - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WPiA
11. pani Agnieszka Chwaleba - Przedstawicielka Samorządu Studentów WPiA
12. pani Joanna Łukaszek - Przedstawicielka Samorządu Studentów WPiA

Wydział Zamiejscowy w Puławach
1. dr Wojciech Graliński - Przewodniczący
2. dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. - Wiceprzewodnicząca
3. dr hab. Krystyna Leszczyńska
4. prof. dr hab. Janusz Igras, prof. zw. INS
5. dr Zenon Pokojski
6. dr Agnieszka Gładysz-Płaska
7. dr Marcin Roliński
8. dr Beata Wójcik
9. stud. Joanna Bochra
10. stud. Milena Choina
11. stud. Katarzyna Cieniuszek
12. stud. Ewa Gawryjołek