Na podstawie, Zarządzenia Nr 55/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów, w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wprowadza się obowiązek przygotowania opisu wszystkich przedmiotów, ujętych w programach kształcenia studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych, w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów w systemie USOSweb.

Sylabus jest umieszczany w systemie USOSweb zgodnie z określonym formularzem, stanowiącym Załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia, przez osobę przygotowującą jego opis lub inną upoważnioną osobę, według rozwiązań przyjętych w danej jednostce. Sylabus powinien być sporządzony w języku polskim, z zastrzeżeniem, że nazwy przedmiotów podaje się w języku polskim i języku angielskim. 

Sylabus wprowadzany jest do Uczelnianego Katalogu Przedmiotów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, odpowiednio w semestrze zimowym i letnim, każdego roku akademickiego. Sylabusy do przedmiotów, na które Wydział prowadzi elektroniczną rejestrację dokonywaną przez studentów w systemie USOSweb, wprowadzane są w terminie poprzedzającym rejestrację.

Rok akademicki 2015/2016 należy traktować jako rok wdrożeniowy. Sylabusy powinny zostać wprowadzone do Uczelnianego Katalogu na rok akademicki 2015/2016 do dnia 15 listopada 2015 r. dla semestru zimowego oraz do dnia 15 lutego 2016 r. dla semestru letniego.

Film instruktażowy - sylabusy w systemie USOSweb (tutorial)