Na podstawie, Zarządzenia Nr 92/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów, w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie istnieje obowiązek przygotowania sylabusów wszystkich przedmiotów, ujętych w programach studiów wyższych, podyplomowych oraz w ramach kształcenia doktorantów w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów w systemie USOSweb.

Sylabus jest umieszczany w systemie USOSweb zgodnie z określonym formularzem, stanowiącym Załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia, przez osobę przygotowującą jego opis lub inną upoważnioną osobę, według rozwiązań przyjętych w danej jednostce. Sylabus powinien być sporządzony w języku polskim, z zastrzeżeniem, że nazwy przedmiotów podaje się w języku polskim i języku angielskim. Na kierunkach, w ramach których odbywa się wymiana międzynarodowa oraz realizowane są studia w języku angielskim, sylabusy wprowadzane są również w języku
angielskim.

Sylabus wprowadzany jest do Uczelnianego Katalogu Przedmiotów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, odpowiednio w semestrze zimowym lub letnim, każdego roku akademickiego. Sylabusy do przedmiotów, na które jednostka prowadzi elektroniczną rejestrację dokonywaną przez uczestników zajęć w systemie USOSweb, wprowadzane są w terminie poprzedzającym rejestrację.

 

Film instruktażowy - sylabusy w systemie USOSweb (tutorial)