Badanie uczestników programu Erasmus+

Badanie  ma  na  celu  uzyskanie  opinii studentów - uczestników programu programu mobilności międzynarodowej Erasmus+ na temat oferty   dydaktycznej, warunków  kształcenia oraz  doświadczeń związanych z pobytem w UMCS.

Badanie  przeprowadzane  jest  anonimowo,  z  wykorzystaniem systemu USOS i aplikacji Ankieter. W dniu rozpoczęcia procesu badawczego respondenci otrzymują e-mail z zaporszeniem do wypełnienia ankiety. Ankieta prowadzona jest dwa razy w roku akademickim, po zakończeniu danego cyklu dydaktycznego, w terminach do 31 marca w semestrze zimowym i 31 lipca w semestrze letnim. Badanie prowadzone jest wyłącznie w języku angielskim.

Proces badawczy jest realizowany na podstawie Zarządzenia Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.