Raport dla semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

Celem badania było uzyskanie opinii osób uczestniczących w procesie kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na temat organizacji procesu dydaktycznego i realizacji zajęć w okresie od 24 marca 2020 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Rektora UMCS z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zajęcia odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ważne stało się poznanie jaka jest ocena pracy zdalnej przez odbiorców oferty, czyli studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, na ile kształcenie w tej formie jest skuteczne i jakie rezultaty przynosi, co funkcjonuje dobrze a co należałoby zmienić lub dopracować.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 21 maja – 6 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej ankiety, z wykorzystaniem aplikacji Ankieter, połączonej z systemem USOS. Studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych otrzymali zaproszenia do wypełnienia kwestionariusza na adresy e-mail, zapisane w systemie USOS. Dodatkowo, na stronie internetowej oraz w serwisach społecznościowych Uniwersytetu pojawiły się ogłoszenia informujące o realizacji ankiety. Badanie, przeprowadzone w tej formie zastąpiło w semestrze letnim 2019/2020 tradycyjną formę badania Ankieta Oceny Zajęć. Specyfika tego semestru nie pozwalała na zastosowanie tradycyjnej oceny sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz porównywanie jej z ocenami dokonywanymi w poprzednich cyklach dydaktycznych. Poznane opinie odbiorców, umożliwią jednocześnie wprowadzenie zmian do sposobów prowadzenia zajęć w przyszłości, gdyby realizacja zajęć w formie tradycyjnej została ponownie zawieszona.