Protokoły i recenzje w APD

Obsługa protokołu z egzaminu dyplomowego w formie elektronicznej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca  2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaleca  się  sporządzanie  protokołu  z  przebiegu   egzaminu   dyplomowego   w   systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Sporządzony  protokół  z  przebiegu  egzaminu  dyplomowego  w  systemie  APD  przez przewodniczącego Komisji przesyłany jest automatycznie po zakończeniu egzaminu do pozostałych członków Komisji w celu uwierzytelnienia w tym systemie. Protokół drukuje osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału i dołącza do akt osobowych studenta.

Instrukcja dla dziekanatów dostępna: 

https://pomoc.usos.umcs.pl/xwiki/bin/download/Main/WebHome/Protoko%C5%82y%20APD%20-%20rola%20dziekanatu.pdf

Instrukcja dla przewodniczących komisji, opiekunów prac (promotorów) oraz recenzentów dostępna poniżej w formie pliku PDF.