Raport dla roku akademickiego 2016/2017

Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia przeprowadzone zostało w dniach od 1 grudnia 2016 do 8 stycznia 2017 roku.

Przeprowadzone w roku akademickim 2016/2017 badanie zostało zrealizowane w formule zmodyfikowanej w stosunku do poprzednich edycji. Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia po raz pierwszy połączyło realizowane wcześniej badania jakości kształcenia skierowane do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Celem zebrania opinii wszystkich osób, studiujących w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na temat jakości kształcenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych charakterystyk poszczególnych grup respondentów – kwestionariusz podzielono na trzy moduły:

  • I moduł – pytania wspólne dla wszystkich grup respondentów dotyczące ogólnego zadowolenia ze studiów oraz organizacji procesu kształcenia;
  • II moduł – pytania tematyczne dotyczące opiekuna roku, mobilności oraz przepływu informacji, indywidualne lub wspólne dla części grup respondentów;
  • III moduł – pytania dedykowane dla każdej z grup respondentów indywidualnie.

Dla zachowania przejrzystości oraz czytelności przygotowanych zestawień niniejszy raport został podzielony na części, z czego każda stanowi osobny dokument.