Jednolity System Antyplagiatowy

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

System JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) (ma pełny dostęp do jego stale aktualizowanej bazy) oraz systemem POL-on (wspieranie danych do wypełniania metryk badanych prac).

JSA jest także system nieodpłatnym i wspólnym dla wszystkich uczelni w kraju, gwarantując tym samym jednolite metody badawcze, które działają na jednorodnym zestawie danych odniesienia. Jedną z zalet systemu jest zapewnienie wszystkim instytucjom prowadzącym studia jednakowych standardów badania antyplagiatowego. Korzystanie z systemu zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w odniesieniu do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co jednocześnie zapewnia równe traktowanie wszystkich studentów.

Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2018 poz.1668 z późn. zm.) istnieje obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) istnieje obowiązek kontrolowania wszystkich rozpraw doktorskich sporządzonych w formie pisemnej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zgłoszenia pracy dyplomowej do analizy w JSA dokonuje opiekun pracy dyplomowej poprzez Archiwum Prac Dyplomowych (LINK).

Celem wsparcia procesu analizy raportu podobieństwa opiekunowie prac dyplomowych mogą korzystać z   Bazy Wiedzy oraz zrealizować kurs on-line, który zawiera moduł nt. analizowania raportu z badanej pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym - przygotowanych przez dostawcę JSA.