Raport dla semestru zimowego 2020/2021

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia zostało skierowane do nauczycieli akademickich. Tematem badania była ocena realizacji kształcenia zdalnego.

Głównym celem przeprowadzenia ankiety było uzyskanie opinii osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na temat rozwiązań dotyczących organizacji kształcenia, wykorzystania narzędzi służących realizacji kształcenia zdalnego, wsparcia udzielanego przez Uniwersytet oraz poznania doświadczeń nauczycieli akademickich z semestru zimowego 2020/2021.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2020 Rektora UMCS z dnia 20 sierpnia 2020 r. (z późn. zm.)w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ważne stało się poznanie jaka jest ocena pracy zdalnej przez osoby ją wykonujące, na ile kształcenie w tej formie jest skuteczne i jakie rezultaty przynosi, co funkcjonuje dobrze a co ewentualnie należałoby zmienić lub dopracować.

Badanie zostało zrealizowane w terminie 25 stycznia – 8 marca 2021 r., w formie anonimowej ankiety, drogą elektroniczną, z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.