Raport dla roku akademickiego 2015/2016

Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 przeszła zmiany. 

Po raz pierwszy kwestionariusz ankiety został udostępniony respondentom z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. Każdy student, miał po zalogowaniu się na swoje konto na portalu USOSweb, możliwość wypełnienia ankiet dla wszystkich zajęć, w których uczestniczył w danym semestrze, pod warunkiem, że zostały one wprowadzone do oferty dydaktycznej Wydziału.

Kwestionariusz Ankiety Oceny Zajęć składał się z 10 pytań, wypełnianych osobno dla każdej formy zajęć, przypisanej do każdego przedmiotu, realizowanego w danym semestrze. Każdy z badanych wyrażał swoją opinię za pomocą skali liczbowej, od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało wartość najniższą, a 5 oznaczało wartość najwyższą. Do kwestionariusza ankiety załączona była instrukcja, która zawierała informację o opisach wartości przypisanych do poszczególnych elementów skali.

W semestrze zimowym Ankieta została przeprowadzona na zakończenie semestru tj. w terminie od 25 stycznia do 21 lutego 2016. W badaniu wzięło udział 9 469 studentów i doktorantów UMCS, co dało frekwencję na poziomie 42%. Natomiast w semestrze letnim badanie odbyło się w terminie od 13 czerwca do 17 lipca 2016. Wzięło w nim udział 6 241 studentów i doktorantów UMCS, co dało frekwencję na poziomie 31.6%.

Jest to najwyższy poziom udziału studentów w badaniu od roku 2011, czyli od czasu prowadzenia badania w formie elektronicznej, co świadczy o dużym zaangażowaniu studentów w działania na rzecz poprawy jakości kształcenia w Uniwersytecie.

Średnia ocen w skali całego Uniwersytetu dla zajęć dydaktycznych realizowanych w obu semestrach 2015/2016 wyniosła 4,55.

W raporcie przedstawiamy średnie wyniki Uniwersytetu i poszczególnych Wydziałów. Natomiast wyniki osobowe ankiet otrzymują Rektor, Dziekani oraz nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane.