Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Dziekana.

Wielkość i struktura Wydziałowych Zespołów jest określana przez poszczególne Wydziały. Istnieje możliwość powołania w ich ramach zespołów ds. zadań szczegółowych stosownie do potrzeb określonych jednostek. Członkowie oraz przewodniczący Wydziałowego Zespołu powoływani są przez Dziekana na okres trwania kadencji, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Wydziału.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
1. dr hab. Beata Surmacz – Przewodnicząca
2. prof.dr hab. Ewa  Maj
3. prof. dr hab. Krystyna Trembicka
4. dr hab. Piotr Celiński
5. dr hab. Ewa Nowak
6. dr hab. Wojciech Sokół
7. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
8. dr hab. Wojciech Ziętara
9. dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
10. dr Wojciech Maguś
11. dr Anna Moraczewska
12. dr Jakub Olchowski
13. dr Katarzyna Radzik-Maruszak
14. mgr Magdalena Wątróbka – Przedstawicielka doktorantów
15. Adrian Ulidowski – Przedstawiciel studentów