Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Dziekana.


Wielkość i struktura Wydziałowych Zespołów jest określana przez poszczególne Wydziały. Istnieje możliwość powołania w ich ramach zespołów ds. zadań szczegółowych stosownie do potrzeb określonych jednostek. Członkowie oraz przewodniczący Wydziałowego Zespołu powoływani są przez Dziekana na okres trwania kadencji, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kolegium Dziekańskie – zgodnie z § 6 w/w Zarządzenia.

Regulamin Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia


Starszy referent ds. jakości kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS: mgr Dominik Targoński

Skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

(kadencja 2020-2024) 


Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, przewodniczący

Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS, Prodziekan ds. studenckich

Prof. dr hab. Ewa Maj (Katedra Myśli Politycznej)

Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS (Katedra Stosunków Międzynarodowych)

Dr hab. Irma Słomczyńska (Instytut Nauk o Polityce i Administracji)

Prof. dr hab. Wojciech Sokół (Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka)

Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS (Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego)

Dr hab. Anna Granat (Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej)

Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk (Katedra Dziennikarstwa)

Dr hab. Magdalena Piechota (Katedra Komunikacji Medialnej)

Dr hab. Waldemar Bulira (Katedra Teorii Mediów)

Dr hab. Tomasz Browarek (Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych)

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (Katedra Administracji Publicznej)

Dr Katarzyna Mojska (Katedra Stosunków Międzynarodowych)

Dr Michał Wallner (Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka)

Dr Wojciech Maguś (Katedra Dziennikarstwa)

Przedstawiciel doktorantów Jargiełło Aleksandra (NOP III st.)

Przedstawiciel studentów Piotr Supryn (I st. PM)

Przedstawiciel studentów Kamil Syta (II st. Politologia)