Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Dziekana.


Wielkość i struktura Wydziałowych Zespołów jest określana przez poszczególne Wydziały. Istnieje możliwość powołania w ich ramach zespołów ds. zadań szczegółowych stosownie do potrzeb określonych jednostek. Członkowie oraz przewodniczący Wydziałowego Zespołu powoływani są przez Dziekana na okres trwania kadencji, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kolegium Dziekańskie – zgodnie z § 6 w/w Zarządzenia.

Regulamin Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia


Starszy referent ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS: mgr Klaudia Kubińska

Specjalista ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS: mgr inż. Artur Wójtowicz


Skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

(kadencja 2020-2024) 


Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, przewodniczący

Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS, Prodziekan ds. studenckich

Prof. dr hab. Ewa Maj (Katedra Komunikacji Politycznej)

Prof. dr hab. Wojciech Sokół (Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka)

Prof. szt. film. Natasza Ziółkowska-Kurczuk (Katedra Dziennikarstwa)

Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS (Katedra Stosunków Międzynarodowych)

Dr hab. Aneta Dawidowicz, prof. UMCS (Katedra Myśłi Politycznej i Komunikowania Politycznego)

Dr hab. Irma Słomczyńska, prof. UMCS (Instytut Nauk o Polityce i Administracji)

Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS (Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego)

Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS (Katedra Komunikacji Medialnej)

Dr hab. Anna Granat (Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej)

Dr hab. Waldemar Bulira (Katedra Teorii Mediów)

Dr hab. Tomasz Browarek (Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych)

Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska (Katedra Administracji Publicznej)

Dr Katarzyna Mojska (Katedra Stosunków Międzynarodowych)

Dr Michał Wallner (Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka)

Dr Wojciech Maguś (Katedra Mediatyzacji)

Dr Tomasz Wicha (Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji)

Przedstawiciel doktorantów Grzegorz Gleń

Przedstawiciel studentów Kamil Syta (II st. Politologia)