Raport dla roku akademickiego 2022/2023

Badanie ankietowe uczestników programu Erasmus+ jest badaniem przeprowadzanym na zakończenie każdego z cyklu kształcenia. Przeznaczony jest dla studentów zagranicznych studiujących na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez jeden lub dwa semestry w ramach programu mobilności międzynarodowej Erasmus+.

Celem badania International Students Survey jest poznanie opinii uczestników programu dotyczących zadowolenia z wyboru UMCS, jakości kształcenia, infrastruktury oraz relacji z pracownikami Uczelni.

W roku akademickim 2022/2023 badania prowadzono od 27 stycznia do 16 lipca 2023 r. W programie Erasmus uczestniczyli studenci zarówno z semestru zimowego, jak i letniego.