Raport dla roku akademickiego 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 , okresie od 24 stycznia do 25 lutego 2018 roku przeprowadzona została Ankieta Oceny Zajęć dla semestru zimowego. Natomiast badanie dla semestru letniego odbylo się w okresie od 18 czerwca do 15 lipca 2018 roku.

Proces badawczy miał charakter anonimowy i realizowany był drogą elektroniczną – kwestionariusze zostały udostępnione wszystkim studentom, doktorantom oraz słuchaczom studiów podyplomowych za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Respondenci po zalogowaniu na swoje konto w USOSWeb mieli możliwość wypełnienia ankiet dla wszystkich zajęć, w których uczestniczyli.

W tej edycji badania, respondenci dokonywali swoich ocen, za pośrednictwem odmienionego kwestionariusza – z nowymi pytaniami i rozszerzoną, sześciostopniową skalą odpowiedzi.  Kwestionariusz Ankiety Oceny Zajęć przeszedł metamorfozę w odpowiedzi na pojawiające się sugestie ze strony kadry akademickiej oraz studentów UMCS.  Poza rozszerzeniem skali odpowiedzi i zmianie treści pytań umieszczonych w kwestionariuszu, zmieniona została również forma pytań – z formy pytającej na twierdzenia, do których każdy z badanych mógł się ustosunkować, za pomocą skali ocen od 1 do 6, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 6 ocenę najwyższą.

Kwestionariusz Ankiety Oceny Zajęć składał się z 9 pytań wypełnianych osobno dla każdej formy zajęć, przypisanej do każdego przedmiotu, realizowanego w danym semestrze. Do kwestionariusza ankiety załączona została instrukcja, która zawierała informacje o opisach wartości przypisanych do poszczególnych elementów skali. Respondenci mieli także możliwość wprowadzenia indywidualnego komentarza dla każdego z ocenianych przedmiotów i prowadzących.

Zebrane w toku badania wyniki osobowe na poszczególnych Wydziałach otrzymują  - Rektor, prorektor właściwy do spraw jakości kształcenia, dziekani/kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane oraz bezpośredni przełożeni ocenianych nauczycieli. Dostęp do nich jest możliwy poprzez indywidualne konta pracowników w systemie USOSWeb (po zalogowaniu się zakładka "Dla pracowników" - "Wyniki Ankiet").