European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) labels

Kierunki studiów oraz kształcenie doktorantów prowadzone przez Wydział Chemii przeszły pozytywnie akredytację ECTN (European Chemistry Thematic Network) i w dniu 29 grudnia 2021 r. otrzymały 3 międzynarodowe certyfikaty ECTN Chemistry Eurobachelor, ECTN Chemistry Euromaster i ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel. To pierwsze międzynarodowe akredytacje w UMCS.

Uzyskanie akredytacji jest równoznaczne z uznaniem najwyższych standardów europejskich w zakresie jakości kształcenia utrzymywanych przez Wydział Chemii. Uzyskane akredytacje umożliwiają otrzymanie absolwentom  suplementów do dyplomu z odpowiednią adnotacją – do dyplomu licencjackiego (EUROBACHELOR), magisterskiego (EUROMASTER) oraz doktorskiego w zakresie nauk chemicznych (DOCTORATE EUROLABEL), potwierdzających, iż uzyskali oni wykształcenie w stopniu równym pozostałym, najlepszym europejskim uczelniom, posiadającym akredytację ECTN. Uprawnieni do otrzymania suplementów z adnotacją o przyznanej akredytacji są absolwenci kierunku chemia I i II stopnia oraz doktoranci w zakresie nauk chemicznych, którzy rozpoczęli kształcenie od 1 października 2021 r. Akredytacja została przyznana do 30 września 2026 r.

Procedura uzyskania akredytacji finansowana była w ramach projektów: Akredytacje zagraniczne - ECTN-Eurobachelor Certification, ECTN-Euromaster Certification oraz ECTN-Doctorate Eurolabel Certification, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa Wyższego – w ramach projektu pozakonkursowego, Ministra Edukacji i Nauki, o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne”.

Projekty realizowane były na Wydziale Chemii przy wsparciu Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów w okresie 3 sierpnia 2018 r. – 31 grudnia 2021 r.

Instytucja przyznająca certyfikat akredytacji międzynarodowej, European Chemistry Thematic Network Association (ECTN), to stowarzyszenie non-profit zarejestrowane w Belgii. Jest ona efektem sześciu lat wcześniejszej działalności sieci (1996-2002). Sieć jest finansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus. Obecnie sieć liczy ponad 120 członków (uczelnie, krajowe towarzystwa chemiczne i firmy chemiczne) z 30 różnych krajów oraz członków stowarzyszonych z całego świata. Eksperci sieci realizują szereg przedsięwzięć obejmujących m.in. opracowywanie ram kwalifikacji licencjackich, magisterskich i doktoranckich w dyscyplinie chemii oraz przeprowadzanie procedur akredytacyjnych Chemistry Eurobachelor®, Chemistry Euromaster®, Chemical Technology  Euromaster®, and Chemistry Doctorate Eurolabel®.