Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia

Celem przeprowadzenia Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia jest pozyskanie opinii studentów UMCS w zakresie rozwiązań wpływających na jakość procesu kształcenia.

Badanie jest prowadzone w formie anonimowej ankiety, realizowanej drogą elektroniczną, lub w formie zogniskowanego wywiadu grupowego (tzw. fokus), każdego roku akademickiego w terminach ustalonych przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

Ogólne Badanie Jakości Kształcenia zostało wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.