Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia

Celem przeprowadzenia Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia jest pozyskanie opinii studentów oraz doktorantów  UMCS w zakresie rozwiązań wpływających na jakość procesu kształcenia na studiach wyższych oraz studiach III stopnia/w szkołach doktorskich UMCS.

Badanie jest prowadzone w formie anonimowej ankiety, realizowanej drogą elektroniczną, z wykorzystaniem systemu USOS i aplikacji Ankieter. W dniu rozpoczęcia procesu badawczego wszyscy studenci i doktoranci otrzymują e-mail z zaporszeniem do wypełnienia ankiety. Badanie przeprowadza się nie rzadziej niż co dwa lata.

Ogólne Badanie Jakości Kształcenia realizowane jest na podstawie Zarządzenia Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.