Raport dla roku akademickiego 2012/2013

Wszystkim zainteresowanym, pracownikom i studentom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przedstawiamy raport z badania Ankiety Oceny Zajęć (znajduje sięw załącznikach na dole strony), obejmujący  oba semestry roku akademickiego 2012/2013. Celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań studentów odnośnie jakości zajęć w UMCS. Opinie studentów są niezbędne do podejmowania działań przez władze uczelni w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu jakości kształcenia.

Średnia ocen dla UMCS w semestrze zimowym wyniosła 4,6, w semestrze letnim 4,59. Można zatem powiedzieć, że studenci bardzo dobrze oceniają jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych. Frekwencja w badaniu w semestrze zimowym była zadowalająca. W badaniu wzięło udział 23,5% studentów, natomiast w semestrze letnim tylko 5%.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej, a jej wyniki nie są obojętne wykładowcom oraz władzom wydziałów i uniwersytetu. Na to, jaki poziom nauczania będzie w UMCS, mają wpływ oceny i opinie studentów, dlatego bardzo ważne jest, aby frekwencja w badaniu była z roku na rok coraz wyższa.

W raporcie przedstawiamy średnie wyniki Uniwersytetu i poszczególnych Wydziałów. Natomiast wyniki osobowe ankiet otrzymują Rektor, Dziekani oraz nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane.