Raport dla roku akademickiego 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 Ankieta Oceny Zajęć dla semestru zimowego została przeprowadzona w dniach od 23 stycznia do 26 lutego 2017 roku, a dla semestru letniego w okresie od 12 czerwca do 16 lipca 2017 roku. Proces badawczy miał charakter anonimowy i realizowany był drogą elektroniczną – kwestionariusze zostały udostępnione wszystkim studentom, doktorantom oraz słuchaczom studiów podyplomowych za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Respondenci po zalogowaniu na swoje konto  w USOSWeb mieli możliwość wypełnienia ankiet dla wszystkich zajęć, w których uczestniczyli w semestrze zimowym.

Analizując dane dotyczące frekwencji oraz oceny zajęć dydaktycznych w kontekście wyników uzyskanych w poprzednich edycjach Ankiety Oceny Zajęć, należy pamiętać, że zmianie uległa struktura grupy respondentów. W poprzednich dwóch procesach informacji zwrotnej, na temat zajęć dydaktycznych, udzielali jedynie studenci i doktoranci. Natomiast w bieżącej edycji badania, grupa respondentów została dodatkowo rozszerzona o słuchaczy studiów podyplomowych. Powyższe zmiany mogły przełożyć się na zarówno na frekwencję, jak i średnie oceny zajęć dydaktycznych, realizowanych w semestrze zimowym 2016/2017.

W Ankiecie Oceny Zajęć dla semestru zimowego 2016/2017, udział wzięło 8723 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, co dało frekwencję na poziomie 37,0%. Podczas badania respondenci wypełnili 55730 ankiet, oceniając w ten sposób 1854 prowadzących i 5626 zajęć oraz pozostawili 4405 komentarzy.

Natomiast w edycji dla semestru letniego 2016/2017 wzięło udział 5476 osób – studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Dało to frekwencję na poziomie 25,2%. W trakcie badania respondenci wypełnili 35 058 ankiet, oceniając w ten sposób - 1929 pracowników i 5265 zajęć. Dodatkowo, pozostawili 3083 komentarzy.

Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 ocenione zostały na 4,59, a w semestrze letnim na 4,60. Oznacza to, że studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych bardzo dobrze postrzegają zajęcia, w których uczestniczą.

Zebrane w toku badania wyniki osobowe na poszczególnych Wydziałach otrzymują  - Rektor, prorektor właściwy do spraw jakości kształcenia, dziekani/kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane oraz bezpośredni przełożeni ocenianych nauczycieli. Dostęp do nich jest możliwy poprzez indywidualne konta pracowników w systemie USOSWeb (po zalogowaniu się zakładka "Dla pracowników" - "Wyniki Ankiet").