System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelnia zobowiązana jest do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia. W tym celu tworzy i doskonali Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia rozumiany jako komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia. System zapewnienia jakości kształcenia dostarcza analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki działań naprawczych. System zapewnienia jakości kształcenia jest układem dynamicznym, podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest podejmowanie i koordynacja działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach kształcenia.

Doskonalenie jakości kształcenia rozumiane jest jako nieustające dążenie do osiągania przez wszystkich odbiorców oferty dydaktycznej możliwie najwyższych wyników kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stosownych do określonych warunków społeczno-ekonomicznych, przy stałym wzmacnianiu potencjału naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu.

Doskonalenie jakości kształcenia jest cyklicznym procesem, na który składają się następujące rodzaje działań:

  • monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów, doktorantów i słuchaczy,
  • analiza wyników monitoringu,
  • planowanie i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących.

Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale sprawuje Dziekan lub upoważniony przez niego Prodziekan.

 W celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie powołane zostały:

1. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia.
2. Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia.
3. Zespół ds. oceny programów kształcenia.

W celu koordynacji zadań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia Rektor powołuje Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. W kadencji 2016-2020 funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia pełni dr Jolanta Rodzoś z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.