System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelnia zobowiązana jest do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia. W tym celu tworzy i doskonali Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia rozumiany jako komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia. System zapewnienia jakości kształcenia dostarcza analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki działań naprawczych. System zapewnienia jakości kształcenia jest układem dynamicznym, podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest podejmowanie i koordynacja działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach kształcenia.

Doskonalenie jakości kształcenia rozumiane jest jako nieustające dążenie do osiągania przez wszystkich odbiorców oferty dydaktycznej możliwie najwyższych wyników kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stosownych do określonych warunków społeczno-ekonomicznych, przy stałym wzmacnianiu potencjału naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu.

Doskonalenie jakości kształcenia jest cyklicznym procesem, na który składają się następujące rodzaje działań:

  • monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów, doktorantów i słuchaczy,
  • analiza wyników monitoringu,
  • planowanie i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących.

Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zapewnia:

1. w Uniwersytecie sprawuje Rektor lub upoważniony przez niego Prorektor właściwy ds. kształcenia;
2. na wydziale sprawuje dziekan;
3. w szkole doktorskiej sprawuje dyrektor szkoły;
4. w jednostce ogólnouczelnianej sprawuje jej kierownik.

W celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie powołane zostały:

1. Senat;
2. dziedzinowe kolegia dydaktyczne;
3. wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia;
4. rady szkół doktorskich;
5. ciała opiniodawczo-doradcze jednostek ogólnouczelnianych, o ile zostały powołane.

W celu koordynacji zadań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia Rektor powołuje Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. W kadencji 2016-2020 funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia pełni dr Jolanta Rodzoś z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Załącznik: 108615
UCHWAŁA Nr XXIV – 30./19

Załącznik: 19222

Załącznik: 109926
ZARZĄDZENIE Nr 64/2...