Ankieta Oceny Zajęć

Ankieta Oceny Zajęć jest prowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem przeprowadzenia oceny zajęć dydaktycznych przez studentów jest monitorowanie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, identyfikację słabych i mocnych stron procesu kształcenia, wskazanie konieczności podejmowania inicjatyw naprawczych oraz realizowanie polityki kadrowej Uniwersytetu.

Ocena okresowa zajęć dokonywana jest pod koniec każdego semestru na podstawie anonimowych ankiet, drogą elektroniczną na portalu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Ocenie podlegają wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane planem studiów I, II i III stopnia, prowadzone zarówno przez pracowników UMCS, doktorantów jak i osoby reprezentujące środowisko zewnętrzne.

Zebrane w toku badania wyniki osobowe na poszczególnych Wydziałach otrzymują  - Rektor, prorektor właściwy do spraw jakości kształcenia, dziekani/kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane oraz bezpośredni przełożeni ocenianych nauczycieli. Dostęp do nich jest możliwy poprzez indywidualne konta pracowników w systemie USOSWeb (po zalogowaniu się zakładka "Dla pracowników" - "Wyniki Ankiet").