Ankieta Oceny Zajęć

Ankieta Oceny Zajęć jest prowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem przeprowadzenia oceny zajęć dydaktycznych przez studentów jest monitorowanie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, identyfikację słabych i mocnych stron procesu kształcenia, wskazanie konieczności podejmowania inicjatyw naprawczych oraz realizowanie polityki kadrowej Uniwersytetu.

Ocena okresowa zajęć dokonywana jest pod koniec każdego semestru na podstawie anonimowych ankiet, drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu USOS.

Ocenie podlegają wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane planem studiów I, II i III stopnia, programem kształcenia szkół doktorskich oraz studiów podyplomowych, prowadzone zarówno przez pracowników UMCS, doktorantów jak i osoby reprezentujące środowisko zewnętrzne.

Zebrane w toku badania wyniki osobowe na poszczególnych Wydziałach otrzymują  - Rektor, Prorektor właściwy do spraw jakości kształcenia, dziekani/dyrektorzy instytutów/dyrektorzy szkół doktorskich/kierownicy jednostek ogólnouczelnianych - w zakresie prowadzonych w jednostce zajęć dydaktycznych lub zatrudnionych osób, nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane oraz bezpośredni przełożeni ocenianych nauczycieli. Dostęp do nich jest możliwy poprzez indywidualne konta pracowników w systemie USOSWeb (po zalogowaniu się zakładka "Dla pracowników" - "Wyniki Ankiet").