Raport dla roku akademickiego 2018/2019

Badanie ankietowe uczestników programu Erasmus+ jest badaniem cyklicznym, prowadzonym po zakończeniu każdego z cyklu kształcenia. Skierowane jest do studentów zagranicznych, studiujących w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu mobilności międzynarodowej Erasmus+ przez jeden lub dwa semestry. Celem badania International Students Survey jest poznanie opinii uczestników programu dotyczących zadowolenia z wyboru UMCS, jakości kształcenia, infrastruktury oraz relacji z pracownikami Uczelni.  W roku akademickim 2018/2019 proces badawczy został przeprowadzony dwukrotnie – na zakończenie semestru zimowego – w dniach 18 stycznia- 25 lutego 2019 r. oraz na zakończenie semestru letniego – w terminie 20 maja- 14 lipca 2019 r.