Monitoring losów zawodowych absolwentów

Celem badania losów absolwentów jest monitoring karier zawodowych absolwentów UMCS w okresie od 1 roku do 5 lat po ukończeniu studiów.

Badanie  prowadzone  jest w  oparciu  o  analizę danych dostępnych  w serwisie  ELA (ogólnopolski system  monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów). Wyniki badań wykorzystywane są w procesie zmiany oferty kształcenia i jej dostosowania do aktualnych potrzeb społecznych. Badanie  przeprowadzane jest przez Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, nie rzadziej niż co dwa lata.

Raporty  końcowe,  opracowane  przez  poszczególne  jednostki, podlegają  analizie  na poziomie Wydziału i stanowią element raportu z działalności dydaktycznej składanego Rektorowi.

Badanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.