Raport dla roku akademickiego 2021/2022

Badanie ankietowe uczestników programu Erasmus+ jest badaniem cyklicznym, prowadzonym po zakończeniu każdego z cyklu kształcenia. Skierowane jest do studentów zagranicznych, studiujących w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu mobilności międzynarodowej Erasmus+ przez jeden lub dwa semestry.

W roku akademickim 2021/2022 proces badawczy został przeprowadzony w terminie 28.01. - 17.07.2022 r. 

Celem badania realizowanego w tym terminie stało się również uzyskanie opinii osób uczestniczących w procesie kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na temat organizacji procesu dydaktycznego i realizacji zajęć. Ważne stało się poznanie, jakie doświadczenia ze studiowania w UMCS mają studenci uczestniczący w programie Erasmus+, jakie były ich problemy podczas pobytu w Lublinie oraz jakie mają opinie na temat organizacji procesu dydaktycznego i realizacji zajęć.