Ewaluacja studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Prezentowane poniżej raporty są rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej z udziałem słuchaczy studiów podyplomowych UMCS. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród słuchaczy w wersji papierowej. Zebrane ankiety przekazano do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS. Na ich podstawie sporządzono raporty w których przedstawiono wyniki badań oraz uwagi i sugestie słuchaczy do dalszych prac zamierzających do podniesienia jakości kształcenia.

W badaniu ankietowym wzięło udział odpowiednio:

-w roku akademickim 2013/2014 - 258 słuchaczy z 14 kierunków studiów podyplomowych;

-w roku akademickim 2014/2015 - 148 słuchaczy z 7 kierunków studiów podyplomowych;

-w roku akademickim 2015/2016 - 169 słuchaczy z 8 kierunków studiów podyplomowych.

Łącznie przebadano 575 osób.